joi, 6 iunie 2013

Legea publicității stradale

Legea publicității stradale are un nou proiect care  fost deja aprobat de Camera Deputatilor.

Lucrurile se complică...CAMERA DEPUTAŢILOR
LEGE
privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta lege stabileşte cadrul legal care stă la baza
exercitării activităţii de amplasare a mijloacelor de publicitate în
localităţi, inclusiv pe drumurile publice din România, în vederea
asigurării condiţiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur
şi sănătos, pentru protecţia valorilor mediului natural şi antropic, pentru
prezervarea calităţii peisajului şi a cerinţelor privind asigurarea calităţii
în construcţii.
Art. 2. – Prevederile prezentei legi se aplică autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor
fizice şi juridice implicate în activitatea de publicitate.
Art. 3. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai
jos au următoarea semnificaţie:
a) afiş – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale,
comerciale, politice, de instructaj şi altele asemenea, imprimat pe suport
de hârtie sau pe folie sintetică şi expus public;2
b) aviz – act tehnic cu caracter obligatoriu emis de structura de
specialitate a administraţiei publice locale în urma unei proceduri de
analiză a proiectului tehnic şi a oportunităţii din punct de vedere
urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară având
structuri fără fundaţie;
c) banner – suport pentru mesajul publicitar confecţionat din
folie sintetică sau din material textil, în mod obişnuit cu formă
dreptunghiulară, ancorat în zone publice;
d) calcan – faţadă fără goluri a unei construcţii, situată pe limita
de proprietate laterală sau posterioară, destinată de regulă să fie acoperit
de zidul asemănător al unei clădiri vecine;
e) ecran publicitar – ecran cu LED-uri, LCD sau altele
asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi şi altele asemenea, cu
conţinut dinamic şi de dimensiuni variabile;
f) firmă – orice inscripţie, formă sau imagine ataşată unei
clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se
desfăşoară în interiorul clădirii;
g) incintă – suprafaţa de teren înconjurată din toate părţile de
construcţii, de amenajări sau împrejmuiri;
h) indicator publicitar direcţional (panou direcţional) – înscris,
formă ori imagine care indică o direcţie, proximitatea unui obiectiv sau a
unei clădiri unde se desfăşoară o anumită activitate. În aceeaşi categorie
se includ bannerul vertical, caseta luminoasă, tăbliţa indicatoare, toate de
mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi şi altele
asemenea;
i) mesh – suport pentru mesajul publicitar confecţionat din
material sintetic perforat cum ar fi plasa fină, de obicei de mari
dimensiuni, fixat pe clădiri;
j) mijloace de publicitate – ansamblu de elemente constructive
folosite în scopul de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale,
artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;
k) panou publicitar mobil – panou publicitar de dimensiuni
reduse, amplasat la sol, fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat
prin propria greutate;
l) panou publicitar – structură provizorie folosită pentru afişarea
unui mesaj publicitar;
m) proiect publicitar special – construcţie provizorie atipică,
creată special în scopul promovării unui produs, serviciu sau eveniment 3
şi care nu are în alcătuirea sa elemente de fundaţie şi/sau structuri
publicitare clasice;
n) promovare – ansamblu de activităţi şi mijloace folosite
pentru a difuza un produs sau serviciu pe piaţă;
o) publicitate – totalitatea modalităţilor şi instrumentelor
specifice utilizate pentru a facilita cunoaşterea şi aprecierea de către
consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul
asupra unor evenimente, a destinaţiei unor spaţii, lansări de produse,
deschideri de magazine şi altele asemenea, precum şi orice formă de
prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau
liber-profesioniste având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi
servicii, de drepturi şi obligaţii;
p) publicitate luminoasă – publicitate realizată prin corpuri
luminoase, afişe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată
astfel încât să asigure iluminarea afişului, panoului ori corpului
publicitar;
q) publicitate pe vehicule – publicitate realizată prin lipirea de
afişe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri
publicitare;
r) publicitate stradală (outdoor) – publicitate efectuată în spaţii
deschise, în exteriorul clădirilor;
s) publicitate temporară – publicitate realizată cu ocazia unor
evenimente, manifestaţii culturale sau sportive, precum şi pentru acţiuni
de promovare de produse sau activităţi;
ş) reclamă publicitară – activitatea şi inscripţia cu rol de a
atenţiona sau convinge publicul de calitatea unui serviciu, produs sau
idee;
t) steag publicitar – piesă de stofă, pânză sau material plastic
ataşată la un suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme,
simboluri sau mesaje publicitare;
ţ)structură de publicitate autoportantă – cadru suport amplasat
la sol, fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria
greutate, pe care sunt dispuse feţe realizate din materiale uşoare de tip
mesh, plasă fină, pânză şi altele asemenea, pe care se află imprimate
reclame şi mesaje publicitare.4
CAPITOLUL II
Aprobarea executării lucrărilor pentru amplasarea
mijloacelor de publicitate
Art. 4. – (1) Aprobarea executării lucrărilor pentru amplasarea
mijloacelor de publicitate se realizează prin autorizaţia de construire,
emisă în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) La emiterea autorizaţiei de construire, emitentul va include
în mod obligatoriu precizări privind obligaţiile care decurg din
caracterul provizoriu şi durata de existenţă limitată a mijlocului de
publicitate autorizat, inclusiv precizări privind termenul de încetare a
funcţionării acestuia.
(3) Amplasarea de mijloace de publicitate pe schelele montate
pe faţadele construcţiilor aflate în curs de execuţie a lucrărilor de
intervenţii, ori pe elementele de împrejmuire a şantierului aferent se face
cu condiţia autorizării amplasării acestora împreună cu lucrările privind
organizarea executării lucrărilor de construcţii, sau ulterior, pentru o
perioadă mai mică sau cel mult egală cu durata autorizată a organizării
de şantier.
(4) Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de
publicitate sunt obligaţi să permită executarea lucrărilor pentru
amplasarea acestora numai în baza autorizaţiei de construire, emisă în
condiţiile alin.(1).
Art. 5. – (1) În cazul în care, la expirarea termenului de încetare
a funcţionării mijlocului de publicitate autorizat, prevăzut la art. 4
alin. (2), nu a fost obţinută prelungirea acestui termen, proprietarul
construcţiei-suport de publicitate are obligaţia desfiinţării mijlocului de
publicitate şi aducerii imobilului la starea iniţială.
(2) În situaţia în care, în termen de 15 zile de la data expirării
termenului de încetare a funcţionării mijlocului de publicitate autorizat,
prevăzut la art. 4 alin. (2), proprietarul construcţiei suport de publicitate
nu a îndeplinit obligaţiile prevăzute la alin. (1), primarul/primarul
general al municipiului Bucureşti dispune desfiinţarea acestuia pe cale
administrativă, indiferent de categoria de proprietate pe care acestea sunt
amplasate, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare şi fără sesizarea
instanţelor judecătoreşti.5
(3) Cheltuielile rezultate ca urmare a acţiunilor prevăzute la
alin. (2) sunt în sarcina proprietarului construcţiei şi vor fi recuperate
ulterior de la acesta, în condiţiile legii.
(4) Procedura prevăzută la alin. (2) poate fi declanşată din oficiu
de către primar/primarul general al municipiului Bucureşti, de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii sau la solicitarea deţinătorului legal
al imobilului.
(5) Proprietarii mijloacelor de publicitate au obligaţia de a lua
măsurile necesare pentru întreţinerea şi repararea acestora, ori de câte ori
este necesar.
Art. 6. – Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate care nu
necesită fundaţii utilizate în cadrul unor campanii publicitare şi/sau
activităţi de promovare ce nu depăşesc 30 de zile, care se desfăşoară pe
domeniul public sau privat al statului ori al unităţii
administrativ-teritoriale, ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice
şi juridice, în condiţiile prezentei legi, autoritatea administraţiei publice
locale poate emite avize pentru publicitate temporară, la cererea
solicitanţilor.
Art. 7. – Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate
temporară prevăzută la art.6 este de maximum 30 de zile şi poate fi
prelungită o singură dată, la cererea solicitantului, cu o perioadă cel mult
egală cu cea aprobată iniţial.
CAPITOLUL III
Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate
Art. 8. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale din
municipii şi oraşe, precum şi comunele cu monumente înscrise în Lista
patrimoniului mondial - UNESCO, vor aproba prin hotărâre a
Consiliului Local, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, regulamentul local de publicitate, cuprinzând inclusiv
delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate
lărgită şi respectiv a zonelor de publicitate restrânsă, în corelare cu
documentaţiile de urbanism aprobate.6
(2) În cadrul regulamentului local de publicitate, pentru fiecare
categorie de zonă se vor stabili amplasamentele şi categoriile de
mijloace de publicitate admise.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale din comune pot
adopta regulamente locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate
proprii sau pot controla această activitate în baza prevederilor prezentei
legi.
Art. 9. – (1) Zonele de publicitate restrânsă sunt zone din
localitate în care se impun restricţii speciale sau/şi sunt permise numai
anumite categorii de mijloace de publicitate.
(2) Categoriile de mijloace de publicitate permise conform
alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul local de publicitate, astfel încât
prin dimensiuni, formă sau amplasare să nu altereze caracteristicile
arhitecturale şi ambientale ale zonei.
(3) Zonele de publicitate restrânsă sunt, dar fără a se limita la
acestea: zonele construite protejate stabilite prin documentaţiile de
urbanism aprobate în condiţiile legii, centrele istorice ale localităţilor,
precum şi zonele de protecţie ale monumentelor istorice, monumentelor
de for public şi/sau monumentelor naturii, zonele de protecţie ale
obiectivelor cu valoare arhitecturală şi/sau ambientală deosebită.
(4) În cadrul zonelor de publicitate restrânsă pot fi delimitate
zone în care este interzisă amplasarea de mijloace de publicitate, cu
excepţia firmelor.
Art. 10. – (1) Zonele de publicitate lărgită sunt zone în care pot
fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate.
(2) Pentru zonele de publicitate lărgită, autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia, prin regulamentele locale de
publicitate şi prin autorizaţiile de construire emise, să asigure coerenţa
imaginii urbane.
Art. 11. – (1) În vederea punerii în aplicare a prevederilor
prezentei legi, primarul/primarul general al municipiului Bucureşti, în
aria sa de competenţă, prin direcţia specializată privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, din aparatul de specialitate, are următoarele
obligaţii:
a) iniţiază, în baza documentaţiilor de urbanism aprobate,
delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate 7
lărgită şi respectiv a zonelor de publicitate restrânsă, precum şi
elaborarea regulamentului local de publicitate;
b) identifică şi propune amplasamentele şi categoriile de
mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone.
(2) În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (1), se va
constitui un grup de lucru ce va fi coordonat de primar/primarul general
al municipiului Bucureşti.
(3) Grupul de lucru va fi constituit după cum urmează:
a) 3 reprezentanţi din instituţia arhitectului şef/departamentul
specializat privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, din aparatul de
specialitate, direcţia tehnică, direcţia de patrimoniu sau de administrare a
domeniului public;
b) 4 specialişti atestaţi din domeniul arhitecturii, urbanismului şi
amenajării teritoriului, peisajului recomandaţi de Ordinul Arhitecţilor
din România şi de Registrul Urbaniştilor din România;
c) 1 reprezentant al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi
Patrimoniu Cultural Naţional;
d) 1 reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia
Mediului;
e) 1 reprezentant al Poliţiei Rutiere.
(4) Propunerile privind regulamentele locale de publicitate, a
zonelor de publicitate lărgită şi, respectiv, a zonelor de publicitate
restrânsă, precum şi a amplasamentelor şi categoriile de mijloace de
publicitate admise pentru fiecare dintre zone, elaborate de grupul de
lucru vor fi supuse consultării operatorilor economici din domeniul
publicităţii.
(5) Regulamentele locale de publicitate elaborate în
conformitate cu prevederile alin. (1) – (4), inclusiv delimitarea zonelor
de publicitate lărgită şi, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsă,
amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate admise pentru
fiecare dintre zone vor fi avizate de către Comisiile tehnice de
amenajarea teritoriului şi de urbanism constituite în conformitate cu
prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, aflate, după caz,
în coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene sau a primarilor,
respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti.
(6) După obţinerea avizului menţionat la alin. (5), regulamentul
local de publicitate, inclusiv stabilirea zonelor de publicitate restrânsă şi,
respectiv, a zonelor de publicitate lărgită, amplasamentele şi categoriile 8
de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone se supune
spre aprobare Consiliului Local/Consiliului General al Municipiului
Bucureşti.
Art. 12. – (1) Amplasamentele aflate în proprietatea sau
administrarea unităţilor administrativ-teritoriale destinate montării
mijloacelor de publicitate vor fi închiriate/concesionate prin licitaţie
publică organizată în condiţiile legii.
(2) Licitaţiile pentru amplasamentele prevăzute la alin. (1) se
organizează pe zone de publicitate sau/şi tipuri de mijloace de
publicitate, stabilite în conformitate cu regulamentul local de publicitate.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a
asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la
utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de
publicitate.
CAPITOLUL IV
Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate
Art. 13. – (1) Publicitatea este permisă atât pe domeniul public
sau privat al statului şi al unităţii administrativ-teritoriale, cât şi pe
proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(2) Pentru construcţiile-suport pentru mijloace de publicitate
indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate
este obligatorie afişarea de materiale publicitare pe întreaga perioadă de
menţinere în amplasament a acestora.
(3) În situaţia în care proprietarul construcţiei-suport pentru
mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va
afişa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii
educaţionale, umanitare, sociale, culturale de interes public.
Art. 14. – Mijloacele de publicitate care se amplasează în zona
drumurilor publice se autorizează şi se execută cu respectarea
prevederilor actelor normative în vigoare, privind regimul drumurilor şi
circulaţia pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea
şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona
drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi ale
legislaţiei ce reglementează domeniul public şi regimul proprietăţii.9
Art. 15. – (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este
interzisă în următoarele situaţii:
a) în ariile naturale protejate de interes naţional şi internaţional,
cu excepţia intravilanelor incluse în acestea;
b) în spaţii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare
deosebită;
c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona
blocurilor de locuinţe colective;
d) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităţilor administraţiei
publice locale şi centrale, precum şi ale instituţiilor publice, cu excepţia
afişajelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul sediilor;
e) pe arbori;
f) pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, indiferent de
categoria acestora;
g) pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for
public;
h) pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă
activitatea ce se desfăşoară în interiorul clădirii şi a mesh-urilor
amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare în
condiţiile prezentei legi;
i) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situaţia
în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de
rezistenţă şi/sau stabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi
decorative ale anvelopei clădirii;
j) în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor,
lăcaşurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice;
k) în zonele în care a fost restricţionată sau interzisă publicitatea
prin Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate;
l) în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul
destinat circulaţiei autovehiculelor şi semnalizării rutiere, în zone în care
desfăşurarea în condiţii normale a traficului ar putea fi perturbată;
m) pe parapetele şi/sau pereţii pasajelor rutiere subterane şi
supraterane ori sub poduri;
n) pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră
sau de circulaţie;
o) în zona de protecţie a autostrăzilor;
p) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu
semnalizare rutieră sau în soluţii independente autoportante în
traversarea drumului.10
(2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a
suprafeţelor vitrate ale clădirilor.
(3) Se interzice amplasarea şi utilizarea mijloacelor de
publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, cu excepţia
vehiculelor publicitare utilizate în condiţiile prezentei legi.
(4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin
formă, conţinut, dimensiuni şi culori în combinaţii specifice, pot fi
confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică
vizibilitatea acestora, precum şi a indicatoarelor de orientare şi
informare.
(5) În situaţia în care, pe faţada sau pe calcanul unei clădiri, sunt
amplasate mai multe mijloace de publicitate în afară de firme, acestea
vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de acelaşi tip şi
dimensiuni, fiind încadrate simetric pe faţada sau
calcanul respectiv.
Art. 16. – Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanţă
mai mică de 3,00 m faţă de limita de proprietate a imobilelor proprietate
privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, se va realiza doar cu acordul
proprietarilor acestor imobile şi astfel încât să nu afecteze accesul şi
utilizarea acestora.
Art. 17. – (1) În scopul asigurării siguranţei cetăţenilor şi
integrităţii bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza mijloacele
publicitare cu materiale şi sisteme constructive ce respectă prevederile
legale privind calitatea în construcţii.
(2) Operatorii de publicitate au obligaţia să asigure identificarea
panourilor publicitare prin inscripţionarea acestora cu informaţii privind
denumirea operatorului, Codul de Identificare Fiscală a acestuia şi
numărul autorizaţiei de construire.11
CAPITOLUL V
Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate
SECŢIUNEA 1
Reguli generale privind amplasarea firmelor
Art. 18. – (1) Firmele se amplasează pe faţadele clădirilor sau în
locuri special amenajate după cum urmează:
a) pe clădirile de locuit cu spaţii cu altă destinaţie la parter sau
mezanin, se amplasează numai pe porţiunea de faţadă corespunzătoare
acestor spaţii, sau pe parapetul plin şi continuu al primului etaj, unde
este cazul, cu acordul proprietarilor;
b) firmele în consolă se amplasează la o înălţime minimă de
2,50 m de la nivelul trotuarului. Faţă de planul vertical al faţadei,firmele
vor putea ieşi în consolă maximum 1,20 m, dar păstrând o distanţă de
minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce trece prin bordura
carosabilului sau faţă de limita interioară a plantaţiei de aliniament;
c) copertinele pe care se inscripţionează o firmă vor fi amplasate
la minimum 2,50 m înălţime faţă de nivelul trotuarului şi vor ieşi din
planul faţadei maximum 1,50 m; ele vor păstra o distanţă de minimum
1,00 m faţă de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau faţă
de limita interioară a plantaţiei de aliniament;
d) în cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de locuinţe
colective sau pe parapetul plin al etajului I, după caz, firmele nu vor
depăşi dimensiunile elementelor constructive suport;
e) în cazul apartamentelor în care se derulează activităţi cu
caracter temporar situate în clădiri de locuinţe colective, firmele aferente
se amplasează la parterul clădirii, cu acordul proprietarilor afectaţi.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. e), firmele se amplasează
astfel:
a) în zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamentul
este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol;
b) fără a depăşi limita spaţiului respectiv, dacă apartamentul
este amplasat la parter sau demisol.
Art. 19. – (1) Amplasarea firmelor şi copertinelor inscripţionate
se autorizează în condiţiile art. 4.12
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorizaţia de
construire nu este necesară în cazul firmelor inscripţionate pe vitrinele şi
uşile de acces, în condiţiile prezentei legi.
(3) Firmele inscripţionate pe vitrinele/uşile de acces se pot
amplasa în baza avizului emis de autorităţile administraţiei publice.
(4) Amplasarea materialelor publicitare prevăzute la alin. (3) se
va face după achitarea taxelor de publicitate prevăzute de legislaţia în
vigoare.
Art. 20. – (1) Pe faţada spaţiilor comerciale de la parterul
imobilelor de locuit se pot amplasa, alături de firme, şi alte mijloace de
publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea şi
executarea firmelor.
(2) Publicitatea amplasată pe faţada unui spaţiu comercial se va
diferenţia faţă de firmă prin culoare, formă sau dimensiune.
Art. 21. – (1) În cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor
amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în
valoare clădirea şi care să nu deranjeze traficul auto şi pietonal,
reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcţiei sau firmei.
(2) Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la
nivelul solului.
(3) Firmele iluminate amplasate la mai puţin de 30 m de
semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora şi nici
lumină intermitentă.
SECŢIUNEA a 2-a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare,
ecranelor şi publicităţii luminoase
Art. 22. – Este interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate
luminoase pe suporturile existente care nu au fost destinate publicităţii,
cum sunt: stâlpii de telecomunicaţii şi/sau electricitate, instalaţiile de
iluminat public, instalaţiile de semaforizare.
Art. 23. – (1) Pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane şi
publicitate luminoasă pe calcane, pe faţade, pe terase ori acoperişuri ale
clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă 13
de accidente şi să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea
optimă a clădirilor.
(2) Amplasarea panourilor publicitare, ecranelor şi publicităţii
luminoase pe clădiri se autorizează numai în baza unei expertize tehnice
elaborată în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi, precum şi a
documentaţiei tehnice pentru autorizare, verificată de verificatori de
proiecte atestaţi pentru cerinţele esenţiale de calitate „rezistenţă
mecanică şi stabilitate”, „siguranţa în exploatare” şi „securitate la
incendiu”, prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea în
construcţii.
(3) Verificarea construcţiei cu privire la respectarea cerinţelor
esenţiale de calitate prevăzute la alin. (2) se realizează prin reexpertizare
tehnică, la fiecare 10 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire
pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a acţiunilor
factorilor de risc naturali/antropici asupra construcţiei/elementului
constructiv care susţine structura publicitară.
(4) Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau faţadele
clădirilor nu vor depăşi limitele acestora.
(5) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi ecranele
publicitare care fac parte integrantă din faţadele clădirilor şi care au fost
autorizate împreună cu acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 24. – (1) Proprietarii ecranelor publicitare au obligaţia
transmiterii de informaţii de interes public şi local, precum şi informaţii
de interes pentru populaţie în cazul unor situaţii de urgenţă.
(2) Conţinutul şi modul de transmitere a informaţiilor vor fi
stabilite prin protocol încheiat între proprietarii ecranelor publicitare şi
autorităţile administraţiei publice locale, respectiv alte instituţii abilitate
ale statului.
Art. 25. – În situaţia amplasării pe terasele sau acoperişurile
construcţiilor, panourile publicitare, ecranele şi publicitatea luminoasă
vor avea următoarele înălţimi:
a) cel mult 3,00 m dacă faţada construcţiei-suport are înălţimea
mai mică de 15,00 m;
b) cel mult 1/5 din înălţimea faţadei, dar nu mai mult de 6,00 m,
dacă faţada construcţiei-suport are înălţimea mai mare de 15,00 m.14
Art. 26. – (1) Pe stâlpii de iluminat public pe care nu sunt
amplasate semnalizări rutiere şi indicatoare de circulaţie se pot amplasa
panouri peste cota minimă de +4,00 m de la sol.
(2) Pe un stâlp se poate amplasa un singur panou, iar proiecţia la
sol a panouluise va situa în afara gabaritului carosabilului.
Art. 27. – (1) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi
montate astfel încât să nu împiedice circulaţia rutieră şi/sau pietonală,
ori accesul pietonal şi/sau al autovehiculelor de intervenţie pe
proprietăţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe
care au fost montate, vor fi amplasate astfel încât proiecţia la sol a
acestora să fie în totalitate în interiorul proprietăţii pe care au fost
autorizate.
Art. 28. – (1) Pe străzile de categoria I, II şi III, conform
clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor,
se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele condiţii:
a) la distanţa de minimum 4,00 m faţă de limita carosabilului, în
cazul în care nu există trotuar;
b) la distanţa de minimum 1,00 m faţă de limita dinspre
carosabil a spaţiului verde de pe trotuar, fără a împiedica circulaţia
pietonilor;
c) la minimum 2,50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu
suprafaţa utilă mai mare de 2,50 mp per faţă.
(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă
de 2,20 mp se amplasează la o distanţă de cel puţin 25,00 m între
panouri.
(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafaţa
maximă de 12,00 mp, se amplasează la o distanţă de cel puţin 50,00 m
între panouri.
(4) În situaţia în care ansamblul de mijloace de publicitate este
constituit dintr-o succesiune de panouri publicitare de diferite
dimensiuni dispuse în orice combinaţie, distanţa dintre panouri va fi de
minimum 50,00 m.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) - (4), mijloacele de
publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale,
supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor
industriale, astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare.15
Art. 29. – (1) Se interzice montarea pe trotuare şi spaţii
pietonale cu lăţimea mai mică de 2,25 m, precum şi pe zonele verzi
dintre trotuar sau spaţiu pietonal şi carosabil a panourilor publicitare cu
structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie.
(2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare
asigurării stabilităţii panoului de reclamă publicitară se execută
obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeţei solului/trotuarului,
până la nivelul solului.
Art. 30. – De-a lungul drumurilor de interes naţional, judeţean,
precum şi a arterelor de centură, conform clasificării prevăzute de
legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, în cadrul zonei de
protecţie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele
condiţii:
a) la minimum 2,50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu
suprafaţa utilă mai mare de 2,50 mp per faţă;
b) cu distanţa de minimum 50,00 m între 2 panouri publicitare,
pe sectoarele de drum din intravilan;
c) cu distanţa de minimum 100,00 m între două panouri
publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;
d) la minimum 100,00 m faţă de intersecţiile cu drumurile
laterale cu mai mult de patru benzi de circulaţie;
e) în afara curbelor cu vizibilitate redusă;
f) la minimum 100,00 m faţă de intersecţiile semaforizate.
Art. 31. – Dispoziţiile art. 28-30 se completează cu prevederile
instituite în aceeaşi materie de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 32. – (1) Panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol
în intravilanul localităţilor vor avea următoarele dimensiuni:
1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.
(2) În extravilanul localităţilor pot fi amplasate panouri
publicitare pe zona de protecţie a drumurilor publice, având dimensiunea
de 8,00 x 4,00 m, iar în afara acestora şi panouri de 14,00 x 4,00 m.16
SECŢIUNEA a 3-a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile
Art. 33. – Pe trotuarele/spaţiile pietonale cu o lăţime de cel
puţin 2,25 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca
scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acţiuni
promoţionale, specifice activităţii desfăşurate de beneficiarul publicităţii,
în următoarele condiţii:
a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;
b) amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spaţiului
destinat activităţii care face obiectul publicităţii şi numai pe durata
programului zilnic de funcţionare a acestuia.
SECŢIUNEA a 4-a
Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban
ca suport publicitar
Art. 34. – (1) Pot fi utilizate ca suport publicitar următoarele
tipuri de mobilier urban: adăposturile destinate publicului/staţiile de
autobuz, chioşcurile de ziare şi alte chioşcuri cu activităţi comerciale,
coloanele port-afiş, cabinele telefonice şi altele asemenea, cu respectarea
prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de
publicitate.
(2) Adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz pot fi
utilizate ca suport de publicitate pentru panouri unitare de maximum
2,20 mp; în cazul în care sunt amplasate mai multe panouri sau panouri
cu două feţe utile suprafaţa totală de publicitate nu va depăşi 4,50 mp.
(3) Chioşcurile de ziare şi alte chioşcuri cu activităţi comerciale
pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panouri cu suprafaţa
unitară de maximum 2,00 mp; în cazul în care sunt amplasate mai multe
panouri, suprafaţa totală de publicitate pentru un chioşc nu va depăşi
6,00 mp.
(4) Se interzice instalarea panourilor pe acoperişul adăposturilor
destinate publicului, staţiilor de autobuz şi al chioşcurilor.
(5) Coloanele port-afiş vor putea fi utilizate numai pentru afişe
şi/sau anunţuri de spectacole şi manifestări culturale; este interzisă
suprapunerea de afişe de spectacol în cazul în care termenul la care
acestea vor avea loc nu a fost depăşit.17
SECŢIUNEA a 5-a
Reguli generale privind amplasarea bannerelor
şi steagurilor publicitare
Art. 35. – Amplasarea de bannere care conţin anunţuri privind
promovarea de evenimente culturale, economice, ştiinţifice şi altele de
această natură, se avizează pe baza documentaţiei privind rezistenţa
elementelor de susţinere, precum şi cu acordul proprietarului
elementelor de susţinere utilizate în acest scop.
Art. 36. – La amplasarea bannerelor se vor avea în vedere
următoarele:
a) nu este permisă amplasarea bannerelor în intersecţii, în zone
în care împiedică vizibilitatea rutieră sau perspectiva asupra
monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde există panouri
publicitare;
b) este interzisă amplasarea pe domeniul public a
suporturilor/stâlpilor în scopul exclusiv de susţinere a bannerelor;
c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi
instalate la o înălţime minimă de 5,00 m faţă de sol, astfel încât să nu
afecteze vizibilitatea rutieră şi imaginea urbană;
d) bannerele vor fi amplasate astfel încât distanţa între acestea
să fie de minimum 100,00 m;
e) este permisă amplasarea bannerelor pe o durată de cel mult o
lună calendaristică.
Art. 37. – (1) Steagurile publicitare montate pe catarg şi pe
stâlpi, la înălţimea minimă de 2,50 m de la cota terenului amenajat, se
amplasează numai în locuri în care nu împiedică vizibilitatea circulaţiei
rutiere.
(2) Pe un catarg se poate amplasa un singur steag.
(3) Durata de menţinere a steagurilor publicitare va fi de
maximum 30 de zile calendaristice cu posibilitatea prelungirii acestei
perioade cu încă o perioadă de 30 de zile.
(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)–(3), steagurile
publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale,
supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor
industriale astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu
condiţia să nu afecteze vizibilitatea circulaţiei rutiere.18
SECŢIUNEA a 6-a
Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor
Art. 38. – (1) Este permisă amplasarea de mesh-uri şi mesh-uri
digitale, în următoarele situaţii:
a) pe construcţii, inclusiv monumente istorice amplasate în zone
de publicitate restrânsă, sau în zone în care este interzisă publicitatea,
numai în situaţia în care acestea constituie protecţie către domeniul
public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare, dar nu
mai mult de un an calendaristic, şi numai dacă reproduc imaginea
construcţiei după consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate
comercială vor ocupa cel mult 25% din suprafaţa totală a acesteia;
b) pe calcanele construcţiilor care nu sunt clasate monumente
istorice.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 15 alin. (2), se pot
amplasa mesh-uri şi mesh-uri digitale pe faţadele clădirilor de locuit, a
clădirilor cu funcţiuni comerciale şi de birouri situate în zonele de
publicitate lărgită, dacă Regulamentul local privind amplasarea
mijloacelor de publicitate o permite.
SECŢIUNEA a 7-a
Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor
publicitare direcţionale
Art. 39. – (1) Este permisă amplasarea indicatoarelor
publicitare direcţionale, în afara casetelor şi steagurilor publicitare, pe
stâlpii de iluminat public, dacă pe aceştia nu sunt montate semnalizări
rutiere, în următoarele condiţii:
a) suprafaţa indicatorului publicitar direcţional este mai mică de
1,00 mp;
b) înălţimea de amplasare este de minimum 4,00 m;
c) pe un stâlp se poate monta un singur indicator publicitar
direcţional;
d) prin excepţie de la prevederile lit. c), poate fi montat un al
doilea indicator direcţional pentru semnalarea serviciilor de urgenţă sau
a serviciilor necesare în deplasare, cum sunt: staţiile de alimentare cu
carburanţi, atelierele auto sau de vulcanizare.19
(2) Amplasarea de stâlpi-suport pentru indicatoarele publicitare
direcţionale se va realiza în baza avizului emis de autorităţile publice
locale.
SECŢIUNEA a 8-a
Reguli generale privind publicitatea temporară
şi proiectele publicitare speciale
Art. 40. – (1) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia
de dreptul la publicitate temporară, în condiţiile prezentei legi.
(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporară se va
stabili în baza avizului emis de autorităţile publice locale.
Art. 41. – În vederea obţinerii avizului pentru publicitate
temporară, menţionat la art. 6, mijloacele de publicitate trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activităţi de
promovare cu durată determinată şi precizată în mod explicit în cererea
de emitere a avizului, depusă de solicitant;
b) să poată fi montate/demontate în/din toate amplasamentele
aprobate prin avizul pentru publicitate temporară, în cel mult 24 ore;
c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate
temporară să fie aduse la starea iniţială, în cel mult 48 ore de la
încheierea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate
temporară.
Art. 42. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor
identifica amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate
temporară şi pentru proiectele publicitare speciale.
(2) În situaţia în care la încheierea perioadei de valabilitate a
avizului pentru publicitate temporară, în conformitate cu prevederile
art. 7, există mai multe solicitări de amplasare de mijloace de publicitate
temporară, autoritatea administraţiei publice locale va atribui
amplasamentul prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii.
(3) În cazul solicitării schimbării locaţiilor în alte amplasamente
decât cele stabilite iniţial, se va obţine avizul pentru publicitate
temporară al autorităţii administraţiei publice locale.20
(4) Schimbarea locaţiilor prevăzute la alin.(3) se va face numai
în situaţia în care locaţiile licitate iniţial nu mai pot fi puse la dispoziţia
contractantului ca urmare a executării unor lucrări de interes public.
Art. 43. – (1) Structurile publicitare autoportante şi proiectele
publicitare speciale se avizează cu respectarea prevederilor privind
publicitatea temporară prevăzute în prezenta lege.
(2) Executarea şi amplasarea structurilor publicitare
autoportante şi a proiectelor publicitare speciale se face în baza unei
documentaţii tehnice întocmite de un arhitect cu drept de semnătură.
SECŢIUNEA a 9-a
Reguli generale privind amplasarea afişelor publicitare
şi a anunţurilor de mică publicitate
Art. 44. – (1) În vederea asigurării eficientei informări a
cetăţenilor, a libertăţii de expresie şi esteticii urbane, autorităţile
administraţiei publice locale vor instala în amplasamente cu vizibilitate,
în condiţiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale
destinate afişelor publicitare şi anunţurilor de mică publicitate.
(2) Panourile prevăzute la alin. (1) vor fi curăţate săptămânal
prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul administraţiei
publice locale.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale vor stabili prin
regulamentul local de publicitate, ziua din cursul săptămânii în care
panourile cu anunţuri de mică publicitate vor fi curăţate în vederea
actualizării anunţurilor.
Art. 45. – Este interzisă amplasarea de afişe publicitare care să
acopere alte afişe publicitare postate anterior, aflate în perioada de
valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/acţiuni/campanii aflate
în derulare sau care urmează să se deruleze.
SECŢIUNEA a 10-a
Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare
şi pe mijloace de transport în comun
Art. 46. – (1) Vehiculele special echipate în scopuri de
publicitate, prin lipirea de afişe, montarea de panouri sau inscripţionarea 21
cu texte publicitare, ori altele asemenea, vor putea fi autorizate să circule
pe teritoriul localităţii cu condiţia obţinerii avizului pentru publicitate
temporară, pe o durată determinată şi pe un traseu stabilit de autoritatea
administraţiei publice locale, conform prevederilor conţinute în avizul
pentru publicitate temporară.
(2) Staţionarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau
în locurile vizibile dinspre acestea este interzisă.
(3) Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate nu vor
circula în convoi mai mare de 2 maşini şi cu o viteză mai mare decât
jumătate din viteza admisibilă pe tronsonul de stradă.
(4) Circulaţia convoaielor este permisă numai cu ocazia
manifestărilor speciale, în baza avizului emis de autorităţile
administraţiei publice, cu durata de valabilitate de o zi.
Art. 47. – Este permisă utilizarea ca suport pentru afişe/reclame
publicitare a mijloacelor de transport în comun, cum ar fi tramvaie,
troleibuze, autobuze, microbuze, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie
afectată vizibilitatea călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport.
CAPITOLUL VI
Sancţiuni
Art. 48. – (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage
după sine răspunderea materială şi contravenţională, după caz.
(2) Sancţiunile prevăzute în prezenta lege se completează cu
cele referitoare la nerespectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea
construcţiilor, urbanismul şi amenajarea teritoriului.
Art. 49. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz pentru
publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia şi a
documentaţiei tehnice care a stat la baza eliberării avizului, precum şi
montarea panourilor publicitare cu structură proprie şi elemente de
susţinere care necesită fundaţie pe trotuare cu lăţime mai mică de 2,25m;
b) permiterea de către proprietarul imobilului a executării
lucrărilor de amplasare a mijloacelor de publicitate fără autorizaţie de
construire valabilă;22
c) nerespectarea de către primar, respectiv primarul general al
municipiului Bucureşti, a obligaţiilor stabilite la art. 11 alin. (1) şi art. 51
alin.(2);
d) nerespectarea de către primar, respectiv primarul general al
municipiului Bucureşti a obligaţiei de a dispune desfiinţarea în termen
de 15 zile de la data expirării termenului de încetare a funcţionării
mijlocului de publicitate pentru care nu s-a obţinut o prelungire a acestui
termen;
e) nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a
tipurilor şi dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în
conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea
mijloacelor de publicitate;
f) amplasarea stâlpilor pentru indicatoarele publicitare
direcţionale şi a mijloacelor de publicitate temporară fără avizul
autorităţilor publice locale sau în alte locuri decât cele precizate prin
avizul pentru publicitate temporară;
g) amplasarea panourilor publicitare mobile sau a oricăror altor
forme de reclamă, pe spaţiile de circulaţie pietonală cu o lăţime mai
mică de 2,25 m, precum şi neexecutarea obligatoriu îngropat, respectiv
sub cota suprafeţei solului/trotuarului, până la nivelul solului a
elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilităţii panoului
de reclamă publicitară;
h) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura
liniştea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obţinut aviz pentru
publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot
perturba traficul auto şi pietonal;
i) nerespectarea obligaţiei de reexpertizare tehnică în vederea
verificării construcţiei cu privire la respectarea cerinţelor esenţiale de
calitate, de a elibera/desfiinţa suportul reclamei la expirarea termenului
stabilit prin autorizaţia sau avizul pentru publicitate temporară, ori
refuzul de a readuce amplasamentul şi mediul înconjurător la starea
iniţială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de
publicitate amplasate la nivelul solului;
j) nerespectarea obligaţiei de dezafectare şi/sau conformare
stabilite prin art. 54 lit. a) şi b);
k) nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea mijloacelor de
publicitate şi afişarea permanentă a unor mesaje în cadru;
l) nerespectarea obligaţiei de a afişa în mod vizibil elementele
de identificare ale panoului publicitar prin inscripţionarea acestora cu 23
informaţii privind denumirea operatorului, Codul de Identificare Fiscală
a acestuia şi numărul autorizaţiei de construire;
m) nerespectarea de către autoritatea publică locală a
obligaţiilor referitoare la delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a
zonelor de publicitate lărgită şi, respectiv, a zonelor de publicitate
restrânsă, precum şi elaborarea regulamentelor locale de publicitate
aferente acestora;
n) nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice
locale a obligaţiei de a instala panouri speciale destinate afişelor
publicitare şi anunţurilor de mică publicitate, precum şi de a identifica
amplasamentele destinate mijloacelor de publicitate temporară şi pentru
proiectele publicitare speciale;
o) amplasarea afişelor publicitare şi a anunţurilor de mică
publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele
fizice sau juridice, se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la
lit. a), b) şi e);
b) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la
lit. f), g) şi i);
c) cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la
lit. c), d), h), j) şi m);
d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la
lit. k), l) şi n);
e) cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, cea prevăzută la lit. o).
Art. 50. – Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii
intră în vigoare cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 51. – (1) Controlul de stat privind respectarea aplicării
prevederilor prezentei legi pentru amplasarea mijloacelor de publicitate,
precum şi nerespectarea de către autoritatea publică locală a obligaţiilor
ce-i revin în aplicarea prevederilor prezentei legi se exercită de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii.
(2) Primarii şi organele de control din cadrul autorităţilor
administraţiei publice locale au obligaţia să urmărească respectarea 24
disciplinei în domeniul urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor
pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităţilor şi,
în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiunile
prevăzute de prezenta lege.
(3) Constatarea contravenţiilor se face de către persoanele
împuternicite din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, de către
organele de control ale autorităţilor administraţiei publice locale sau,
după caz, de către poliţiştii locali.
(4) Inspectoratul de Stat în Construcţii poate dispune oprirea
executării lucrărilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, atunci
când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale, a
cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic ori
pe baza unor autorizaţii nelegal emise.
(5) Inspectoratul de Stat în Construcţii aduce la cunoştinţă
autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia s-a efectuat
controlul asupra constatărilor şi măsurilor dispuse, iar organele de
control ale autorităţii administraţiei publice locale au obligaţia să
urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul
de Stat în Construcţii.
(6) Aplicarea sancţiunilor se face după cum urmează:
a) de către agentul constatator, în cazul contravenţiilor
constatate de către personalul împuternicit din cadrul Inspectoratului de
Stat în Construcţii;
b) de către şeful compartimentului care coordonează activitatea
de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, de către
primarul localităţii în care s-a săvârşit contravenţia, în cazul
contravenţiilor constatate de către organele de control ale autorităţilor
administraţiei publice locale sau de către poliţiştii locali.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 52. – (1) În termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura
elaborarea ori, după caz, actualizarea Regulamentelor locale privind
amplasarea mijloacelor de publicitate, identificarea amplasamentelor
aflate pe domeniul public şi privat al statului şi al autorităţii locale pe 25
care se pot amplasa mijloace de publicitate, precum şi aducerea acestora
la cunoştinţa publicului.
(2) În situaţia în care la data intrării în vigoare a prezentei legi,
Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe
teritoriul localităţii, aflat în vigoare, conţine norme mai permisive sau
contradictorii faţă de cele prevăzute în prezenta lege, autorităţile
administraţiei publice locale vor asigura corelarea prevederilor
regulamentelor existente prin modificarea, completarea şi actualizarea
acestora în termenul prevăzut la alin. (1).
Art. 53. – Până la adoptarea unui Regulament local privind
amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităţii, ori
modificarea şi completarea Regulamentului local privind amplasarea
mijloacelor de publicitate existent, autorizarea activităţii de amplasare a
mijloacelor de publicitate se va realiza conform prevederilor prezentei
legi.
Art. 54. – În vederea asigurării respectării prevederilor
regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu
situaţia de fapt din teren, autorităţile administraţiei publice locale în
termen de 30 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica şi notifica
proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai
corespunde cu noile reglementări, astfel:
a) pentru panourile situate pe domeniul public şi privat al
statului şi autorităţilor publice locale, care nu sunt autorizate în
conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fără
respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripţionate informaţiile
privind denumirea operatorului, Codul de Identificare Fiscală a acestuia
şi numărul autorizaţiei de construire, se va dispune dezafectarea;
b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau
juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere
valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi ori care nu au
inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului, Codul de
Identificare Fiscală al acestuia şi numărul autorizaţiei de construire, se
va dispune dezafectarea.
Art. 55. – În termen de 30 de zile de la încheierea procedurilor
prevăzute la art. 52, concomitent cu acţiunile prevăzute la art. 54, se vor
demara procedurile de licitaţie publică a amplasamentelor identificate pe 26
domeniul public sau privat al statului ori al unităţii
administrativ-teritoriale.
Art. 56. – (1) Mijloacele de publicitate autorizate până la data
intrării în vigoare a prezentei legi pot fi menţinute pe amplasamentele
autorizate până la data expirării contractelor de publicitate în curs, dar
nu mai târziu de 1 ianuarie 2012.
(2) Contractele existente la data intrării în vigoare a prezentei
legi vor fi completate şi modificate conform procedurilor acesteia.
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), contractele valabile
pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, rămân în vigoare până la expirarea perioadei de
valabilitate.
Art. 57. – În termen de 5 zile de la notificarea emisă conform
art. 54 lit. a) şi b) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi/sau autorităţile
administraţiei publice locale vor dispune demolarea mijloacelor de
publicitate amplasate contrar prevederilor regulamentului local privind
amplasarea mijloacelor de publicitate pe cheltuiala proprietarului, fără
emiterea unei autorizaţii de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor
judecătoreşti.
Art. 58. – În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Guvernul va modifica, în mod corespunzător, Hotărârea
Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi
privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 660 din 22 iulie 2004.27
Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 20 decembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76
alin.(2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Roberta Alma Anastase


Niciun comentariu despre subiectul „Legea publicității stradale”:

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile