joi, 18 iunie 2020

Consiliul Concurenței a supus dezbaterii publice propunerile RCS & RDS în contextul contractelor de operare a rețelelor AKTA Telecom, Digital Cable Systems și ATTP Telecommunications

Consiliul Concurenței a supus dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de RCS RDS S.A. în vederea înlăturării îngrijorărilor concurențiale identificate în contextul încheierii unor contracte de operare a rețelei de comunicații electronice cu AKTA Telecom S.A., Digital Cable Systems S.A. și ATTP Telecommunications S.R.L.

În România, RCS RDS este implicată în furnizarea de servicii de comunicații electronice, precum: servicii de retransmisie a canalelor de televiziune prin cablu și DTH, servicii de acces la internet la puncte fixe, servicii de telefonie mobilă și telefonie fixă etc.

În urma analizei Consiliului Concurenței, au rezultat anumite îngrijorări în ceea ce privește puterea de cumpărare a RCS RDS pe piața canalelor de televiziune cu plată și concurența pe piața serviciilor de retransmisie a canalelor de televiziune și pe piața serviciilor de acces la internet la puncte fixe din România.

Angajamentele propuse de RCS RDS pentru a elimina îngrijorările autorității de concurență prevăd, în principal, modernizarea rețelelor preluate și menținerea prețurilor abonamentelor timp de trei ani pentru clienții preluați în urma acestei tranzacții.

Conținutul angajamentelor formulate de RCS RDS sunt publicate pe pagina de internet a autorității de concurență, la adresa: http://www.consiliulconcurentei.ro.

Consiliul Concurenţei invită persoanele fizice sau juridice interesate de concentrarea economică analizată să trimită observaţii cu privire la angajamentele propuse de RCS RDS până la data de 29 iunie 2020, prin fax la nr. 021.405.45.12, prin e-mail la adresa servicii@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la adresa Consiliului Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701.

Mai jos găsiți angajamentele RCS RDS:


Obiectul angajamentului propus de RCS RDS pentru a adresa îngrijorările Consiliului Concurentei exprimate prin scrisorile cu nr. 7248/4.06.2020 si 7610/12.06.2026 (,,Angajamentul”)

Precizări prealabile

Următorii termeni folosiți în cuprinsul Angajamentului au următoarele înțelesuri:

"Tranzacția" înseamnă Contractele de operare a rețelei de comunicații electronice semnate de RCS RDS cu ATTP Telecommunications SRL si Grupul AKTA (AKTA TELECOM S.A. și DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A.) în datele de 27.11.2018 și 28.11.2019.

"Clienții preluați în urma Tranzacției" inseamna abonații persoane fizice sau persoane juridice la serviciile de comunicatii electronice de tip rezidențial (acces Ia internet, televiziune prin cablu, telefonie mobila sau telefonie fixa) preluați de către RCS RDS în urma finalizării Tranzacției.

"Canal Tv" înseamnă serviciul media audiovizual liniar prestat de un radio-difuzor, în care programele (emisiuni, filme, producții audiovizuale etc.) sunt difuzate în succesiune continuă, având un conținut și un orar prestabilite, destinat vizionarii simultane, cu o denumire distinctă și identificat printr-o siglă.

"Pachet de baza al RCS RDS" - În cea mai mare parte a cazurilor, pachetul de bază cuprinde majoritatea Canalelor Tv retransmise de către RCS RDS, în baza unui tarif individual lunar perceput abonatilor.

"Extra-opțiune a RCS RDS" - înseamnă Canale Ty sau pachete de Canale Ty cu tarifare individuală, care pot fi contractate de către client fie la achiziționarea serviciului, fie pe parcursul derulării contractilul prin achitarea unui tarif suplimentar tarifului aferent pachetului de baza al RCS RDS. Abonarea la una sau mai multe dintre Extra-opțiunile RCS RDS este condiționată de abonarea la pachetul de baza al RCS RDS.

"Noua tehnologie" - înseamnă asigurarea în beneficiul Clienților preluați în urma Tranzacției a serviciilor de comunicații electronice fixe prin tehnologie de tip FTTx, prin intermediul căreia fibra optică este instalată în principal în locuința utilizatorului final (FTTH) sau în proximitatea locuinței acestuia (FTTC).

"Situație obiectiva excepțională privind prețurile" înseamnă orice situație în afara controlului RCS RDS care poate avea un impact asupra activității RCS RDS cu privire la furnizarea serviciilor de comunicatii electronice către Clienții preluați în urma Tranzacției (cum ar putea fi majorarea sau introducerea de noi taxe sau contribuții legale obligatorii de către orice autorități publice centrale sau locale, deprecierea Leu fata de Euro, creșterea ratei inflației, creșterea costurilor totale de achiziție a Canalelor Tv sau creșterea costurilor totale aferente conținutului folosit pentru producția Canalelor Tv proprii, creșterea costurilor de închiriere a stâlpilor), apărută ulterior autorizării concentrării economice care face obiectul Tranzactiei de către Consiliul Concurentei și care ar putea forța RCS RDS să majoreze în mod preturile serviciilor furnizate clienților săi.

Pentru evitarea oricărui dubiu, se va considera că o situație dintre cele mai sus enumerate poate avea impact asupra activității RCS RDS doar în măsura în care oricare dintre indicatorii de mai sus se va majora în valoare neta cu cel putin 10% pe an sau dacă în mod cumulat doi sau mai mulți dintre indicatorii enumerați mai sus se vor majora în valoare netă cu cel putin 10% pe an. Prin valoare netă se înțelege diferența între eventuala creștere și eventuala scădere a indicatorilor mai sus enumerați în cursul unui an.

În prezent, RCS RDS oferă utilizatorilor săi finali marea majoritate a serviciilor de comunicatii electronice la preturi în lei (RON), dar mulți dintre furnizorii de la care RCS RDS achiziționează produsele / lucrările / serviciile necesare pentru furnizarea serviciilor sale de comunicatii electronice își exprima prețurile în Euro sau alte monede străine, iar eventuale ajustări ale prețurilor în lei practicate de RCS RDS pot fi impuse de realități economice în afara controlului RCS RDS și nu ar putea fi considerate creșteri în termeni reali ale preturilor RCS RDS.

"Situație obiectivă excepțională privind introducerea Noii tehnologii" înseamnă orice situație în afara controlului RCS RDS care poate avea un impact asupra activității RCS RDS în sensul de a întârzia sau îngreuna acțiunile de implementare a Noii tehnologii care urmează sa deservească abonații care fac obiectul Tranzactiei (cum ar putea fi decizii ale autorităților publice / lipsa unor asemenea decizii care îngreunează dezvoltarea rețelelor de comunicatii electronice, precum interdicția de a construi aerian, dificultăți în aprovizionarea cu echipamente / alte materiale din zone geografice afectate de diverse fenomene naturale sau sociale perturbatoare ale fluxurilor de producție / aprovizionare etc), apărută ulterior semnării contractelor de furnizare a serviciilor între RCS RDS și Clienții preluați în urma Tranzactiei.

Conținutul efectiv al propunerii de Angajament


1. Angajamente în beneficiul direct al Clienților preluați în urma Tranzactiei


1.1. RCS RDS se angajează ca, după autorizarea concentrării economice care face obiectul Tranzactiei de căire Consiliul Concurenței, să ofere, în beneficiul a cel putin 95% din numărul total al Clienților efectiv preluați (în cadrul mai multor tranzacții, societatea a constatat, la momentul preluării efective a clienților, că numărul acestora diferă de numărul clienților declarați de către vânzător la momentul semnării contractului) în urma Tranzactiei, în toate cazurile în care este posibil din punct de vedere tehnic și unde se vor obține toate autorizațiile prevazute de legislația în vigoare (dacă acestea ar fi necesare), servicii de comunicații electronice la același nivel de calitate a serviciilor și la aceleași preturi standard oferite abonaților RCS RDS, în funcție de tipul de localitate în care este furnizat serviciul (rural/urban).

Pentru evitarea oricărui dubiu, obligația asumată de RCS RDS la acest punct este condiționată de construirea și funcționarea rețelelor care fac obiectul Tranzacției cu obținerea și respectarea tuturor autorizațiilor, acordurilor, avizelor necesare, potrivit legislației în vigoare Ia data execuției și de absența oricărei situații obiective excepționale privind introducerea Noii tehnologii.

1.2. În acest scop, RCS RDS va face toate investițiile necesare și va oferi respectivilor Clienți preluați în urma Tranzactiei serviciile de comunicatii electronice fixe prin Noua tehnologie care va permite o calitate mai bună a serviciilor furnizate respectivilor clienți (de exemplu, din punctul de vedere al vitezei de internet de upload și download sau al numărului de Canale TV).

1.3. RCS RDS își propune sa finalizeze investițiile prevazute la pct. 1.1 și 1.2. de mai sus în etape, sub condiția ca în cadrul acestor etape sa nu fie prezente Situații obiective excepționale privind introducerea Noii tehnologii, după cum urmează:

- după primul an de la autorizarea concentrării economice care face obiectul Tranzactiei de către Consiliul Concurentei, Noua tehnologie va fi disponibilă pentru cel putin 35% din numărul total al Clienților preluați în urma Tranzactiei,

- după al doilea an de la autorizarea concentrării economice care face obiectul Tranzacției de către Consiliul Concurentei, Noua tehnologie va fi disponibilă pentru cel putin 65% din numărul total al Clienților preluați în urma Tranzactiei,

- după al treilea an de la autorizarea concentrării economice care face obiectul Tranzactiei de către Consiliul Concurentei, Noua tehnologie va fi disponibilă pentru cel puțin 95% din numărul total al Clienților preluați în urma Tranzactiei.

1.4. Totodată, RCS RDS îi va informa pe Clienții preluați în urma Tranzacției despre realizarea Tranzacției și le va oferi respectivilor clienți încheierea de contracte noi pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice de către RCS RDS în aceleași condiții contractuale și la aceleași preturi de care beneficiază la acel moment restul clienților RCS RDS pentru servicii similare, în raport de localitatea în care serviciul este furnizat (rural / urban).

Precizăm că, la acest moment, preturile standard ale RCS RDS sunt în medie cu aproximativ 10-15% mai mici decât preturile standard practicate de AKTA/DCS în relația cu clienții lor.

1.5. RCS RDS se angajează ca, pe o perioada de 3 ani după autorizarea concentrării economice care face obiectul Tranzactiei de către Consiliul Concurenței, să nu majoreze prețurile prevazute în contractele semnate cu Clienții preluați în urma Tranzactiei, cu excepția intervenirii în acest interval de timp a unor Situații obiective excepționale privind preturile și doar în aceleași condiții aplicabile tuturor celorlalți clienți ai RCS RDS (alții decât cei preluați în urma Tranzactiei) pentru servicii similare.

2. Angajamente în relația cu furnizorii de Canale TV și în beneficiul tuturor clienților RCS RDS


Pe perioada de valabilitate a Angajamentului, RCS RDS se angajează ca, în cazul în care nu ajunge la un acord comercial cu orice furnizor de Canale TV pentru retransmiterea de către RCS RDS către clienții săi a respectivelor Canale TV în Pachetul de baza al RCS RDS, să ofere respectivului furnizor posibilitatea ca respectivul/respectivele Canal/Canale TV sa fie inclus / incluse în Extra-opțiuni ale RCS RDS, care sa le fie oferite clienților RCS RDS în schimbul plății unui tarif aferent Canalului/Canalelor Tv al/ale furnizorului, suplimentar fata de tariful plătit pentru Pachetul de baza al RCS  RDS.

Prețul oferit clienților RCS RDS pentru Extra-opțiunile RCS RDS va fi format din prețul solicitat de furnizorul respectivului/respectivelor Canal/Canale TV la care se va adaugă un procent de maximum 10% din valoarea tarifului solicitat de furnizorul Canalului/Canalelor Tv care fac obiectul Extra-opțiunii.

În toate cazurile, RCS RDS va putea oferi clienților săi astfel de Extra-opțiuni ale RCS RDS doar cu acordul scris prealabil al furnizorului respectivului/respectivelor Canal/Canale TV, în lipsa unui astfel de acord RCS RDS neavând nicio răspundere legală, un astfel de acord fiind considerat refuzat dacă el este condiționat de furnizorul de Canalului/Canalelor TV fie de retransmiterea către un număr minim de clienți a Canalului/Canalelor TV, fie de plata unei sume minime garantate, indiferent de numărul clienților care optează pentru pachetul care conține Canalul/Canalele TV ale furnizorului.

Precizare: În toate cazurile, atât Clienții preluați în urma Tranzactiei cât și orice alți utilizatori pot accesa continutul TV al furnizorilor de Canale Ty prin intermediul serviciului de internet fix sau mobil (streaming direct, platforme on-line de difuzare a programelor diverșilor furnizori de Canale TV, aplicatii mobile, etc.) sau prin serviciul DTH, în condițiile stabilite de acești radiodifuzori.


3. Durata Angajamentului


Durata Angajamentului RCS RDS este de 3 ani de zile, din momentul autorizării concentrării economice care face obiectul Tranzactiei de către Consiliul Concurentei,

4. Monitorizarea Angajamentului


Monitorizarea Angajamentului ar urma să fie făcuta de către Consiliul Concurenței, cu emiterea unor rapoarte anuale de monitorizare, a căror structură va fi determinată în baza deciziei de autorizare a concentrării economice.

UPDATE 27 iulie 2020: Consiliul Concurenței a autorizat operațiunea de concentrare economică realizată de filiala din România a Societății RCS RDS prin dobândirea controlului asupra unor active deținute de intreprinderile Akta Telecom S.A., Digital Cable Systems S.A. si ATTP Telecommunications S.R.L. Detalii găsiți AICI.


3 comentarii despre subiectul „Consiliul Concurenței a supus dezbaterii publice propunerile RCS & RDS în contextul contractelor de operare a rețelelor AKTA Telecom, Digital Cable Systems și ATTP Telecommunications”:
Unknown

Nu cred ca rca &rds va prelua akta pt ca deja își trag rețea proprie in multe localitati

Sorin

Nu vezi că e oficial?

Cristy

e oficial Bravo Digi

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile