miercuri, 18 decembrie 2013

TVR dorește să-și extindă distribuția prin satelit la nivel mondial - Licitația a fost contestată

TVR se dorește recepționabil mondial, dar pune condiții imposibil de îndeplinit în totalitate chiar de către operatori de sateliți consacrați, mai ales că nu este defalcat pe loturi contractul de servicii de transmisie, ci este atribuit ca un tot unitar. Una dintre condiții este să fie deja transmise şi alte televiziuni din România pe satelitul care va fi utilizat pentru regiunea (a) de către operatorul ce va câstiga licitația. Consecința a fost depunerea de contestații care au suspendat procedura licitației.

Licitația

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE a demarat o licitiatie pentru servicii de transmisie a pachetului de programe SRTV pe satelit cu numarul 186970, COD CPV 64214100-0 (Servicii de închiriere de circuite prin satelit ).

Data publicarii licitatiei a fost 28.11.2013, iar data licitatiei va fi 06.01.2014. Durata acordului-cadru este de 4 ani, iar valoarea estimata fara TVA este de 67,741,935 RON. Se vor incheia contracte subsecvente anuale, dupa aprobarea fondurilor de la bugetul de stat. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare este de 48 luni incepand de la data atribuirii contractului. Modalitatile de finantare provin din fonduri de la bugetul de stat.

Câștigarea licitatiei va determina încheirea unui un acord cadru pe patru ani, cu încheierea de contracte subsecvente anuale, după primirea fondurilor de la bugetul de stat.

Acordul cadru se va incheia cu un singur operator.

Cantitaţi minime pentru un singur contract subsecvent: 11 canale SRTV.
Cantităţi maxime pentru un singur contract subsecvent: 25 canale SRTV.
Cantităţi minime pentru acordul cadru incheiat pentru patru ani: 44 canale SRTV.
Cantităţi maxime pentru acordul cadru incheiat pentru patru ani: 100 canale SRTV.

Descrierea pe larg a cerinţelor din documentatia descriptiva:

SRTV doreşte să achiziţioneze spaţiul satelitar şi tehnologia aferentă pentru a-şi distribui programele sale în Europa şi în lume. Distribuţia programelor SRTV prin satelit va fi următoarea (listă de regiuni de distribuţie):

a. În România şi la sediile ambasadelor României din Europa, din Moldova, din Egipt şi din Israel: TVR1, TVR2, TVR3, TVR News, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iaşi, TVR Tg-Mureş, TVR Timişoara
b. Europa, pe unul dintre sateliţii Hotbird 13.0 E sau Astra 19.2 E: TVR Internaţional (PAL)
c. În America de Nord (Statele Unite ale Americii şi Canada):TVR Internaţional (NTSC)
d. În Australia şi Noua Zeelandă: TVR Internaţional (PAL)

Soluţia de satelit propusă de ofertant trebuie să asigure faptul că programele TVR vor putea fi recepţionate cu antenă parabolică de 90 cm şi receptoare DVB-S2.

Pentru regiunea „a” se va oferta un transponder complet tip DTH (de 33MHz sau de 36MHz, după capabilităţile satelitului care va fi propus de ofertant) pe un satelit în care să existe şi alte televiziuni din România. Pentru celelalte regiuni („b”-„d”), în care se va distribui doar TVR Internaţional, ofertantul va propune un canal de 4Mbps minim garantat într-o platforma satelitară tip DTH.

Ofertantul trebuie să propună în soluţia sa şi închirierea unui slot continuu de 12MHz în sistem MCPC pentru transmisii de ştiri (DVB-S, DVB-S2, NS3), pe acelaşi satelit şi cu aceeaşi polarizare ca transponderul ofertat pentru regiunea de distribuţie „a”. TVR va gestiona acest slot astfel încât să poată decide ce fel de modulaţii va folosi la un moment dat în funcţie de tipul transmisiei şi/sau echipamentele DSNG disponibile la un moment dat.

De asemenea, participanţii la această procedură de achiziţie publică trebuie să ofere şi o soluţie de protecţie a emisiei în caz de calamităţi pentru regiunea de distribuţie „a”.


Contestații

Licitatia a fost contestata de Centrul pentru Servicii de Radiocomunicatii si de SES ASTRA, având ca motivație faptul ca nu toti potentialii participanti indeplinesc conditiile din documentatie, mai ales cele de la Documentatia descriptiva, la Tema B, sectiunea 1, unde printre altele se specifica faptul ca transponderul oferit sa fie pe un satelit care are televiziuni românești, atat ca emisie individuală, cât si ca parte a unei platforme DTH. Mai mult, in fisa de date, la paragraful II.1.8 impune ca proiectul sa fie atribuit bulk si nu pe loturi, ceea ce obliga operatorii sa faca parteneriate pentru a se incadra.

Mai jos aveti citate deciziile luate ca urmare a acestor contestatii.

Decizia 999S privind contestatia CENTRULUI PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICAŢII SRL

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea DECIZIE Nr. 999s/511 C10/5420
Data: 13.12.2013
Prin contestaţia nr. 6716/09.12.2013 înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 42199/09.12.2013, depusă de către SC CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICAŢII SRL (CSR), cu sediul în municipiul Bucureşti, bdul. Poligrafiei nr. 3A, et. I, sector 1, având Cod Unic de Înregistrare 5573351 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/7237/1994, formulată împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de către SOCIETATEA ROMÂNA DE TELEVIZIUNE, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor 191, sector 1, în cadrul procedurii de negociere cu publicarea unui anunţ de participare, pentru atribuirea acordului cadru de servicii, având ca obiect „Servicii de transmisie a pachetului de programe SRTV pe satelit”, cod CPV 64214100-0, s-a solicitat:
- suspendarea procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea contestaţiei;
- anularea cerinţelor neconforme cu prevederile legale la care face referire în petitul contestaţiei din documentaţia descriptivă a procedurii şi/sau completarea acestora în mod corespunzător;
- modificarea documentaţiei de atribuire în sensul defalcării pe loturi a contractului de servicii de transmisie a pachetului de programe SRTV pe satelit;
- în subsidiar, în temeiul art. 278 alin. (6), în măsura în care prevederile neconforme nu mai pot fi înlăturate de către autoritatea contractantă, solicită anularea procedurii în speţă.
Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICAŢII SRL (CSR) a solicitat suspendarea procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea contestaţiei.
În baza dispoziţiilor legale aplicabile, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR DECIDE:
În temeiul prevederilor art. 2751 alin. (1) şi alin. (2) din OUG nr. 34/2006, Consiliul admite cererea de suspendare a procedurii, formulată de către SC CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICAŢII SRL (CSR). Dispune suspendarea procedurii de atribuire, până la soluţionarea pe fond a contestaţiei. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 5 zile de la comunicare.

Decizia 1009S privind contestatia SES ASTRA:

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea DECIZIE Nr. 1009S/516 C10/5420,5480
Data: 16.12.2013
Prin contestaţia nr. 6716/09.12.2013 înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 42199/09.12.2013, depusă de către SC CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICAŢII SRL (CSR), cu sediul în municipiul Bucureşti, bdul. Poligrafiei nr. 3A, et. I, sector 1, având Cod Unic de Înregistrare 5573351 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/7237/1994, formulată împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de către SOCIETATEA ROMÂNA DE TELEVIZIUNE, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor 191, sector 1, în cadrul procedurii de negociere cu publicarea unui anunţ de participare, pentru atribuirea acordului cadru de servicii, având ca obiect „Servicii de transmisie a pachetului de programe SRTV pe satelit”, cod CPV 64214100-0, s-a solicitat:
- suspendarea procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea contestaţiei;
- anularea cerinţelor neconforme cu prevederile legale la care face referire în petitul contestaţiei din documentaţia descriptivă a procedurii şi/sau completarea acestora în mod corespunzător;
- modificarea documentaţiei de atribuire în sensul defalcării pe loturi a contractului de servicii de transmisie a pachetului de programe SRTV pe satelit;
- în subsidiar, în temeiul art. 278 alin. (6), în măsura în care prevederile neconforme nu mai pot fi înlăturate de către autoritatea contractantă, solicită anularea procedurii în speţă.

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 42779/13.12.2013, depusă de către SES ASTRA SA, cu sediul social în Marele Ducat de Luxembourg, Chateau de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, înregistrată la Registrul Comerţului şi Societăţilor sub nr. RCSL B 22589 din data de 1 martie 1985, având adresa de corespondenţă în municipiul Bucureşti, bdul. Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 2, Aripa de Vest (Clădirea America House), sector 1, formulată împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de către SOCIETATEA ROMÂNA DE TELEVIZIUNE, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor 191, sector 1, în cadrul procedurii de negociere cu publicarea unui anunţ de participare, pentru atribuirea acordului cadru de servicii, având ca obiect „Servicii de transmisie a pachetului de programe SRTV pe satelit”, cod CPV 64214100-0, s-a solicitat:
- suspendarea procedurii de atribuire, în temeiul art. 2751 din OUG nr. 34/2006, până la soluţionarea contestaţiei;
- eliminarea, în conformitate cu art. 278 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, din documentaţia descriptivă şi din celelalte documente emise în legătură cu procedura de atribuire a specificaţiei tehnice referitoare la existenţa unei platforme DTH româneşti, cerinţa prevăzută la litera B. Tema de proiectare, Secţiunea 1, litera (a) din documentaţia descriptivă;
- modificarea documentaţiei de atribuire în sensul defalcării pe loturi a contractului de servicii de transmisie a pachetului de programe SRTV pe satelit;
- anularea procedurii de achiziţie publică, în conformitate cu art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006.
În temeiul art. 273 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, cele două
contestaţii au fost conexate.
Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SES ASTRA SA a solicitat suspendarea procedurii de atribuire, în temeiul art. 2751 din OUG nr. 34/2006, până la soluţionarea contestaţiei.
În baza dispoziţiilor legale aplicabile, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR DECIDE: Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a procedurii formulată de SES ASTRA SA. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 5 zile de la comunicare.
Posturile publice de radio sunt distribuie la nivel mondial și în mediul online.


2 comentarii despre subiectul „TVR dorește să-și extindă distribuția prin satelit la nivel mondial - Licitația a fost contestată”:
Anonim

Licitație cu dedicație ? Cine transite programe romanesti si are si sateliti receptionabili si in America de Nord ? Intreb, ca nu stiu, sa vedem cine s-ar incadra in conditiile initiale...

Anonim

Pai SES Astra poate sa se incadreze cu satelitul de la 31,5 grade est, ca acolo transmite Orange Tv si are canale romanesti, numai ca satelitul acela nu are acoperire chiar peste tot unde vrea TVR.

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile