miercuri, 23 octombrie 2013

Orange România modifică termenii și condițiile de utilizare a cartelelor PrePay

Termenii și condițiile generale pentru utilizarea serviciilor PrePay Orange România vor fi modificate din luna noiembrie 2013:


Cuprins

Secțiunea 1
Dispoziții specifice tuturor tipurilor de servicii PrePay
1.1. Definiții
1.2. Cartela SIM
1.3. Activarea Serviciilor PrePay
1.4. Achitarea contravalorii Creditului PrePay
1.5. Perioada activă
1.6. Perioada de grație
1.7. Obligațiile părților în legătură cu Serviciile PrePay
1.8. Limitare de răspundere
1.9. Tarifele aplicabile Serviciilor suplimentare PrePay și Serviciilor terților
1.10. Date cu caracter personal
1.11. Contestarea Serviciilor PrePay
1.12. Frauda
1.13. Suspendarea și/sau restricționarea furnizării Serviciilor PrePay
1.14.Încetarea furnizării Serviciilor PrePay
1.15. Modificarea unilaterală de către Orange România a Termenilor și Condițiilor Generale
1.16. Aplicabilitatea Termenilor și Condițiilor pentru utilizarea serviciilor PrePay
1.17. Inaplicabilitatea unor clauze ale Termenilor și Condițiilor pentru utilizarea Serviciilor PrePay
1.18. Clauze finale

Secțiunea 2
Dispoziții specifice tipurilor de servicii PrePay

2.1. Serviciul de voce

2.2. Serviciile de date mobile 194Secțiunea 1

Dispoziții specifice tuturor tipurilor de servicii PrePay

1.1. Definiții
Termenii scriși cu majusculă vor avea înțelesul care le este atribuit mai jos:
Activarea: data de la care Clientul are acces la Serviciile contractate.
Aplicația “contul meu”: serviciul prin intermediul căruia sunt furnizate
informații despre situația contului de client Orange, atât abonaților, cât și
utilizatorilor PrePay și prin care se pot efectua modificări în cel mai scurt
timp. Accesul la acest serviciu se poate face printr-un nume de utilizator
și o parolă. Clientul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea în
siguranță a parolei și utilizarea acesteia. Prin Aplicația “contul meu”,
Clienț ii își pot plăti factura Orange online cu cardul, pot solicita schimbări
de pachete, activări sau dezactivări de opțiuni și servicii, pot reîncărca un
cont PrePay, pot defini sau modifica numerele favorite, inclusiv alte acțiuni
de administrare a contului de client Orange.
Bonus: valoare acordată de către Orange Romånia Clientului conform
ofertei comerciale, în baza Creditului PrePay achiziționat de Client sau
a Serviciilor PrePay utilizate de acesta. Această valoare se adaugă
Creditului PrePay.
Cartela SIM: suportul fizic care, introdus într-un terminal/echipament
omologat, asigură accesul Clientului PrePay la Serviciile PrePay după
Activare și permite identificarea Clientului PrePay în Rețeaua Orange.
Creditul PrePay inițial: creditul PrePay obținut de Client cu ocazia
activării Cartelei SIM.
Creditul PrePay: valoarea în limitele căreia Clientul poate beneficia de
Serviciile PrePay conform Planului tarifar ales și care include fără a se
limita la creditul PrePay inițial, precum și orice alt Credit PrePay obținut ca
urmare a reîncărcării sau prin alte metode indicate de Orange Romånia.
Clientul PrePay: deținătorul Cartelei SIM.
Contul PrePay: cuprinde informații referitoare la datele de identificare ale
Clientului PrePay și ale Cartelei SIM pe care o utilizează, Creditul PrePay
disponibil și utilizat de Client, precum și perioada activă și de grație a
Creditului PrePay.
Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană
fizică identificată sau identificabilă, astfel cum sunt acestea definite în
reglementările referitoare la protecț ia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Deranjament al Serviciului de date/voce: o întrerupere a Serviciului
cauzată de nefuncț ionarea a cel puțin 5 stații de bază adiacente.
Frauda Clientului PrePay: orice acțiune sau inacțiune a Clientului (i)
care constituie o î ncălcare sau o tentativă de încălcare a obligațiilor sale
contractuale sau legale, cu intenț ia de a produce fie Orange Romånia, fie
unui terț, un prejudiciu de orice natură sau de a obț ine un folos necuvenit
pentru sine sau pentru altul sau (ii) care are drept consecință producerea
unui asemenea prejudiciu sau obținerea unui asemenea avantaj.
Materiale informative: materiale tipărite care oferă informații despre
Serviciile PrePay publicate de Orange și reactualizate la anumite intervale
de timp, distribuite împreună cu Cartela SIM PrePay.
Minut național: minut care se poate utiliza către orice destinație fixă sau
mobilă de pe teritoriul României; include atât minute în rețea cât și minute
în afara rețelei.
Minut în rețea: minut care se poate utiliza în cadrul apelurilor către
destinații fixe sau mobile din interiorul rețelei Orange România
Minut în afara rețelei: minut care se poate utiliza în cadrul apelurilor
inițiate din rețeaua Orange România și terminate în rețelele altor operatori
naționali de comunicații electronice fixe sau mobile
Minut internațional: minut care se poate utiliza pentru a efectua apeluri
către destinații fixe sau mobile aparținând altor țări (cu excepția României).
Orange Romånia: societatea comercială Orange Romånia S.A.,
persoană juridică de drept romån, cu sediul în Bd. Lascăr Catargiu,
nr. 47-53, sector 1, București, Romånia, î nregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de |nregistrare 9010105,
cu Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, număr de
înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter
personal: 1014, capital social subscris și vărsat 93.596.732,50 lei, cont
bancar RO52INGB0001000115118912 deschis la banca ING Bank.
Parola: șir de caractere, alocat fiecărui Client, în scopul protejării
informațiilor referitoare la Client și folosirii de către acesta, în siguranță,
a Serviciilor furnizate de Orange Romånia. Clientul își asumă întreaga
răspundere pentru păstrarea în siguranță a Parolei și utilizarea acesteia. 6 7
Parola se poate modifica doar la solicitarea Clientului, singurul în măsură
să o cunoască.
Plan tarifar: opțiuni de stabilire a Tarifelor pentru Serviciile PrePay și
Serviciile incluse PrePay descrise în oferta comercială.
Perioada activă a creditului inițial: termenul de valabilitate a Creditului
PrePay inițial în cadrul căruia clientul PrePay beneficiază de Serviciile
PrePay și care începe de la data activării Cartelei SIM.
Perioada activă: perioada în care Clientul PrePay beneficiază de
Serviciile PrePay și care constă în perioada activă a Creditului PrePay
inițial și/sau în termenul de valabilitate aferent Creditului PrePay obținut
cu prilejul unei Reîncărcări sau prin orice altă metodă indicată de Orange
Romånia; se încheie la data epuizării Creditului PrePay sau la data limită
stabilită de Orange Romånia prin ofertele comerciale.
Perioada de grație: perioada care începe în ziua următoare expirării
Perioadei active și se încheie conform ofertei comerciale Orange și pe
parcursul căreia Clientul poate fi apelat și poate apela anumite numere
gratuite.
Reîncărcare: realimentarea Creditului PrePay prin oricare dintre
metodele comunicate de Orange prin oferta comercială și care presupun
plata în avans a valorii în limitele căreia Clientul poate beneficia de
Serviciile PrePay conform Planului tarifar ales.
Rețeaua Orange Romånia: rețeaua de comunicații electronice,
proprietatea Orange Romånia, prin intermediul căreia se furnizează
Serviciile oferite de Orange Romånia.
Serviciile terților: servicii oferite de terți de care Clientul poate beneficia
la discreția sa prin intermediul Orange Romånia și în legătură cu care
Orange Romånia acționează ca intermediar.
Servicii PrePay: reprezintă Serviciul de Voce și Serviciul de transmisiuni
de date mobile furnizate de Orange Romånia, de care Clientul beneficiază
prin plata Tarifului PrePay, pe întreaga durată a Perioadei active și parțial
pe durata Perioadei de grație.
Servicii incluse PrePay: serviciile activate automat împreună cu
Serviciile PrePay și furnizate în scopul sporirii confortului și satisfacției
Clientului în ceea ce privește Serviciile PrePay.
Servicii suplimentare PrePay: servicii oferite de Orange Romånia pe
långă Serviciile PrePay activate automat sau la solicitarea Clientului, a
căror utilizare presupune costuri suplimentare.
Serviciul Roaming: serviciul suplimentar PrePay care oferă Clientului
PrePay posibilitatea de a beneficia de Serviciile PrePay prin intermediul
unei alte rețele, numai în condițiile acordului comercial încheiat între
Orange Romånia și operatorul acelei rețele, atunci cånd Clientul PrePay
nu se află în aria de acoperire geografică a Rețelei Orange Romånia.
Tarif: suma percepută de Orange România Clientului pentru furnizarea
unui anumit tip de serviciu. Tarifele sunt publicate pe pagina oficială
www.orange.ro și în materialele publicitare dedicate ofertelor comerciale.
Suplimentar acestor medii de informare, Clientul poate lua cunoștință
de acestea și prin solicitare de informații Serviciului Clienți sau în orice
magazin Orange.
Tarife administrative: tarife percepute de către Orange Romånia pentru
prestarea unor servicii, altele decåt serviciile de comunicații electronice
(de ex. tariful pentru schimbare SIM, tariful pentru schimbarea planului
tarifar etc.) și care pot fi consultate pe www. orange.ro sau prin solicitare
de informații Serviciului Clienți sau în orice magazin Orange.
Termen de remediere a Deranjamentelor Serviciului de date/voce:
intervalul de timp, calculat în ore, cuprins între momentul recepționării de
către Orange România a unei reclamații privind un Deranjament validat și
momentul în care serviciul a fost repus în funcțiune.
1.2. Cartela SIM
Cartela SIM achiziționată pentru accesarea Serviciilor PrePay, precum
și toate datele introduse și stocate de Client pe Cartela SIM sunt
proprietatea Clientului. Datele de identificare tehnică a Cartelei SIM sunt
proprietatea Orange România, iar orice tentativă de copiere a acestora
de către Client este interzisă și se sancționează conform legii. Pe
durata prestării Serviciilor PrePay, din motive de securitate sau pentru
î mbunătăț irea Serviciilor PrePay, Orange Romånia poate solicita Clientului
restituirea Cartelei SIM, procedånd la înlocuirea acesteia.
|n cazul în care Clientul solicită înlocuirea unei Cartele SIM deoarece
prezintă defecte de fabricație, aceasta va fi înlocuită gratuit. |nlocuirile
Cartelelor SIM efectuate în orice alte condiții pot fi taxate cu un tarif
administrativ.
Orange Romånia nu răspunde în niciun fel pentru utilizarea Creditului
PrePay în cazul furtului sau pierderii Cartelei SIM.8 9
1.3. Activarea Serviciilor PrePay
Achiziționarea Cartelei SIM conferă Clientului dreptul de a solicita
activarea Serviciilor PrePay și obligația Orange Romånia de a asigura
accesul Clientului la Serviciile PrePay în condițiile de mai jos.
Activarea Serviciilor PrePay are loc după introducerea Cartelei SIM în
telefon, în momentul primului apel sau primului mesaj scris trimis sau în
momentul primei sesiuni de date efectuate.
Fiecărei Cartele SIM i se atribuie un număr de telefon, care se va
comunica Clientului în momentul Activării. Numărul de telefon atribuit
Clientului poate fi schimbat de către Orange Romånia din rațiuni impuse
de autoritățile competente și/sau din considerente tehnice, cu notificarea
Clientului cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de
operarea unei astfel de modificări, dacă legea nu impune stabilirea unui
alt termen. Modificarea numărului de telefon în condițiile prevăzute în
prezentul paragraf nu atrage răspunderea Orange Romånia.
Clientul poate beneficia de Bonusuri acordate de către Orange Romånia
conform ofertei comerciale. De asemenea, începånd cu data Activării,
Clientul poate beneficia de Servicii incluse PrePay și/sau de Servicii
suplimentare PrePay, corespunzător ofertei comerciale. Planul tarifar
al Clientului poate fi modificat de Orange Romånia fără preaviz sau
notificare, în caz de fraudă sau tentativă de fraudă a Clientului.
Clientul are acces nerestricționat la serviciile de urgență iar informația de
localizare este transmisă în conformitate cu prevederile legale.
1.4. Achitarea contravalorii Creditului PrePay
Achitarea contravalorii Creditului PrePay poate fi făcută în numerar sau
prin intermediul cardului bancar. Orange România nu percepe tarife
diferite în funcție de modalitatea de plată. Orice sumă plătită în contul
clientului cu titlul de contravaloare Credit PrePay nu va face obiectul
rambursării de către Orange Romånia.
1.5. Perioada activă
Perioada activă a Creditului inițial se calculează din data efectuării
primului apel și pånă la data limită stabilită de Orange Romånia prin oferta
comercială, respectiv 60 de zile începând cu data activării Cartelei SIM.
|n cazul unei Reîncărcări sau a primirii unor Bonusuri, Clientului PrePay
i se acordă o nouă Perioadă activă care are o valoare maximă conform
ofertelor comerciale ale Orange Romånia. Dacă la data Reîncărcării sau
primirii unor bonusuri există o perioadă activă neepuizată, aceasta se va
adăuga noii perioade active, însă perioada rezultată nu va putea depăși o
valoare maximă stabilită prin ofertele comerciale ale Orange Romånia.
Perioada activă încetează la împlinirea oricăruia din următoarele termene:
(i) data epuizării perioadei active acumulate din Creditul PrePay inițial,
Reîncărcările efectuate și Bonusurile primite
(ii) data limită stabilită de Orange Romånia prin oferta comercială.
1.6. Perioada de grație
Oricånd pe durata Perioadei active, precum și pe durata Perioadei de
grație, Clientul poate realiza o reîncărcare sau poate primi un bonus,
beneficiind astfel de o nouă Perioadă activă.
La expirarea Perioadei de grație, accesul Clientului la Serviciile PrePay va
fi complet restricționat, Clientul va pierde definitiv numărul de telefon și
Creditul PrePay, iar Cartela SIM va deveni inutilizabilă.
1.7. Obligațiile părților în legătură cu Serviciile PrePay
1.7.1. Obligațiile Orange Romånia
(1) Orange Romånia depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura
calitatea optimă a Serviciilor PrePay furnizate.
(2) Orange Romånia nu poate fi considerată răspunzătoare pentru
încălcarea de către Clientul PrePay sau de oricare altă persoană,
a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a
Serviciilor PrePay, scopul utilizării acestora sau conținutul transmis,
stocat, expus sau care face, în orice mod, obiectul unei operațiuni
efectuate cu sprijinul sau prin intermediul Serviciilor PrePay.
(3) Calitatea Serviciilor PrePay poate fi afectată de anumiți factori aflați
în afara controlului Orange Romånia. Orange Romånia nu răspunde de
pierderile sau distrugerile, de orice natură, cauzate Clientului PrePay prin
lipsa de acces la Serviciile PrePay sau furnizarea de Servicii PrePay de
calitate necorespunzătoare cauzate de factori în afara controlului Orange
Romånia (de exemplu: acțiunea unor terțe persoane, folosirea unor
echipamente necorespunzătoare din punct de vedere tehnic etc.).
(4) Orange Romånia răspunde exclusiv pentru Serviciile sale și, prin
urmare, nu răspunde pentru serviciile oferite de terțe părți, care fac uz,
în orice formă, de Serviciile sale. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri,
Orange Romånia nu răspunde pentru prejudiciile, de orice natură,
suferite de Clientul PrePay în legătură cu Serviciile terților. Orange
România nu răspunde pentru niciun prejudiciu indirect sau viitor
suferit de Client incluzând, dar fără a se limita la, prejudicii rezultate
din folosirea necorespunzătoare a serviciilor și/sau echipamentelor de
comunicații, prejudicii rezultate din nefuncționarea serviciului, pierderi de
profit sau beneficii nerealizate etc.
(5) Orange Romånia nu răspunde pentru terțe persoane care beneficiază
de Servicii în absența unui contract încheiat între Orange Romånia și
această terță persoană.
(6) Orange Romånia pune la dispoziția Clienților PrePay informații utile 10 11
referitoare la Serviciile PrePay și la modul de utilizare a acestora prin
intermediul broșurilor și al altor documente care pot fi solicitate Orange
Romånia și agenților săi, precum și prin site-ul web www.orange.ro,
Serviciul Clienți, IVR Orange. Informațiile la care se face referire în
prezentul articol sunt valabile începånd cu data aducerii lor la cunoștința
publicului, cu excepția situației în care se menționează expres o altă
dată.
(7) Orange Romånia garantează următorii parametri de calitate a
Serviciilor sale:
- rata apelurilor de voce întrerupte în timpul convorbirii, pe parcursul
unei luni < 2% - procentul din întreaga suprafață a țării acoperit de serviciul de voce prin celule aflate în trafic comercial (acoperire outdoor) > 80%
|n cazul nerespectării acestor parametri, Orange oferă despăgubiri ca
urmare a reclamaț iei Clientului și după analizarea în prealabil a tuturor
circumstanțelor existente care justifică acordarea de despăgubiri.
Despăgubirile se acordă prin creditarea contului PrePay al Clientului.
|n cazul în care Clientul este nemulțumit de despăgubirile acordate de
către Orange Romånia, acesta se poate adresa instanțelor de judecată
competente în vederea recuperării prejudiciului suferit.
1.7.2. Obligațiile Clientului
(1) Orange Romånia oferă Clientului PrePay posibilitatea de a proteja
accesul la Datele sale personale, pentru anumite Servicii, prin utilizarea
Parolei, iar Clientul PrePay este singurul răspunzător pentru acțiunile
și inacțiunile sale care au drept consecință accesul terților la Parola
Clientului.
(2) Clientul PrePay este singurul răspunzător pentru acțiunile și
inacțiunile sale care au drept consecință încălcarea oricăror reglementări
referitoare la condițiile de accesare și/sau utilizare a Serviciilor, inclusiv în
ceea ce privește serviciile care - conform reglementărilor în vigoare - nu
este permis a fi accesate de către toate categoriile de consumatori.
(3) Clientul PrePay se obligă să utilizeze Serviciile PrePay în conformitate
cu prevederile legale aplicabile, cu cele existente în Termeni și Condiții
pentru utilizarea Serviciilor PrePay și cu instrucțiunile de utilizare furnizate
de Orange Romånia, să se abțină de la orice acț iuni și să evite orice
inacțiuni care pot aduce atingere imaginii, numelui, mărcilor sau oricăror
altor drepturi ale Orange Romånia.
(4) Clientul PrePay este unicul răspunzător pentru orice încălcare
a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a
Serviciilor PrePay, scopul utilizării acestora sau conținutul transmis,
stocat, expus sau care face, în orice mod, obiectul unei operațiuni
efectuate cu sprijinul sau prin intermediul Serviciilor PrePay.
(5) Clientul PrePay poartă întreaga răspundere privind utilizarea Cartelei
SIM indiferent de utilizatorul final al acestuia și indiferent de tipul
terminalului folosit împreună cu Cartela SIM.
(6) Clientul se obligă să nu expedieze mesaje scrise, să nu inițieze
apeluri sau să utilizeze date mobile, manual sau cu ajutorul unor sisteme
automate, în scop promoțional sau de prezentare a serviciilor/produselor
sale, indiferent de natura acestora, ca activitate de cercetare de piață,
sau în orice alte scopuri care sunt contrare utilizării pentru nevoi proprii a
serviciilor furnizate de către Orange România. Orice utilizare a serviciilor
Orange în alte scopuri decât efectuarea și primirea de apeluri/SMS/
MMS/apeluri video directe între utilizatorii finali este strict interzisă. De
asemenea utilizarea serviciilor Orange cu echipamente care permit
generarea automata și/sau rutarea masivă de apeluri/SMS-uri/MMS-uri/
apeluri video este strict interzisă.
1.8. Limitare de răspundere
Orange Romånia depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura
calitatea optimă a Serviciilor PrePay furnizate și răspunde pentru
furnizarea Serviciilor PrePay conform TCG și pentru conformitatea
Serviciilor PrePay cu legea romånă.
Orange Romånia nu răspunde pentru următoarele:
- nefuncționarea Rețelei sau funcționarea necorespunzătoare a Rețelei
din motive în afara controlului Orange;
- funcționarea necorespunzătoare a Rețelei în zonele în care aceasta se
află în dezvoltare sau în situațiile în care Orange Romånia face lucrări de
îmbunătățire a Reț elei;
- prejudiciile de orice natură determinate de utilizarea unor terminale
sau a altor echipamente care nu permit, din punct de vedere tehnic,
accesul la Serviciile PrePay sau de absența unor terminale sau a altor
echipamente necesare pentru accesarea Serviciilor PrePay;
- prejudiciile de orice natură determinate de utilizarea
necorespunzătoare a terminalelor și echipamentelor;
- prejudiciile de orice natură determinate de utilizarea
necorespunzătoare a Serviciilor PrePay de către Clientul PrePay; 12 13
- prejudiciile de orice natură determinate de utilizarea echipamentelor și
terminalelor care la data achiziționării de către Clientul PrePay nu au fost
prezentate de Orange Romånia ca fiind proprietatea sa;
- prejudicii indirecte sau viitoare, oricare ar fi situația;
- serviciile terților accesibile Clientului PrePay prin intermediul Orange
Romånia;
- calitatea serviciilor altor furnizori de servicii de comunicații electronice
accesibile Clientului PrePay prin intermediul Serviciilor PrePay furnizate
de Orange Romånia, incluzånd, dar fără a se limita la partenerii de
Roaming și orice alți terți implicați în prestarea Serviciilor de Roaming.
1.9. Tarifele aplicabile Serviciilor suplimentare PrePay și Serviciilor
terților
(1) Tarifele percepute de Orange Romånia pentru furnizarea Serviciilor
suplimentare PrePay solicitate de Clientul PrePay și modul de calcul al
acestora sunt prevăzute în ofertele comerciale emise de Orange Romånia
și care fac parte integrantă din Termeni și Condiții aplicabile Serviciilor
PrePay.
Clientul poate oricând să consulte aceste tarife pe pagina
www.orange.ro sau prin solicitare de informații Serviciului Clienți sau în
orice magazin Orange.
(2) Tarifele Serviciilor terților sunt cele prevăzute în materialele emise de
terți.
1.10. Date cu caracter personal
Prevederile de mai jos sunt aplicabile exclusiv situațiilor în care Datele
cu caracter personal sunt furnizate Orange Romånia de către Clientul
PrePay, pe parcursul utilizării Serviciilor PrePay.
(1) Prin folosirea Serviciilor PrePay, Clientul PrePay este de acord ca
Datele cu caracter personal, inclusiv cele avånd funcție de identificare
(codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate), furnizate
către Orange Romånia să fie prelucrate de Orange Romånia în scopuri
legate de furnizarea serviciilor de comunicații electronice, în cadrul relației
dintre Orange Romånia și autoritățile competente și/sau cu alți operatori
de telefonie mobilă sau fixă în scopul realizării unui interes legitim al
Orange Romånia, pentru constituirea de baze de date și utilizarea
acestora în scopul prestării de servicii de comunicații electronice. Prin
folosirea Serviciilor PrePay, Clientul PrePay este de acord să beneficieze
de acțiuni de promovare a serviciilor/facilităților oferite de și/sau prin
intermediul Orange Romånia prin marketing direct.
(2) Clientul PrePay își exprimă acordul pentru ca Datele sale cu caracter
personal să fie transferate și/sau procesate în străinătate cu respectarea
prevederilor legale în vigoare în același scop al furnizării de servicii de
comunicații electronice.
(3) Prin folosirea Serviciilor PrePay, Clientul PrePay își dă acordul ca
Orange Romånia să î nregistreze convorbirile telefonice cu reprezentanții
Orange Romånia în scopul identificării nevoilor clienților și îmbunătățirii
serviciilor oferite de Orange Romånia. Clientul este informat în acest sens
la momentul solicitării unei convorbiri cu un operator al Serviciului Clienți
Orange Romånia și are posibilitatea de a refuza convorbirea.
(4) Totodată, Clientul PrePay este de acord ca datele sale de trafic
(durata, destinaț ia, costul convorbirilor și data efectuării acestora) să fie
prelucrate de Orange Romånia în scopuri legate de furnizarea serviciilor
de comunicații electronice, pe toată perioada utilizării Serviciilor PrePay.
Refuzul Clientului PrePay față de prelucrarea acestor date de către
Orange Romånia echivalează cu imposibilitatea furnizării serviciilor de
comunicații electronice.
(5) Orange Romånia informează Clientul că beneficiază de drepturile
prevăzute de art. 12-15 din Legea 677/ 2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date.
(6) Orange România nu solicită clienților săi prin e-mail, mesaje scrise,
scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalități informații
despre conturi bancare, parole personale sau coduri de reîncărcare.
Aceste informații sunt strict confidențiale și nu trebuie comunicate. Prin
comunicarea lor unor terțe persoane, de către Client sau Utilizator, acesta
își asumă întreaga responsabilitate.
1.11. Contestarea Serviciilor PrePay
(1) Clientul poate adresa o reclamație scrisă, în termen de 30 de zile
calendaristice de la data producerii evenimentului contestat, indicånd
în mod obligatoriu Creditul PrePay contestat și/sau Serviciile PrePay
contestate, precum și adresa la care Orange Romånia va trimite Clientului
răspunsul la reclamație. Orange România va transmite Clientului răspunsul
motivat la reclamația formulată în termen de 60 de zile calendaristice
(1440 de ore) de la data primirii reclamației.
(2) |n cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, Orange Romånia
va lua măsuri corective și/sau va restitui, după caz, valoarea prejudiciului
suferit de Client, în contul său de PrePay (de exemplu: credit, bonusuri, 14 15
mesaje scrise, perioada de valabilitate etc.).
(3) Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezenții Termeni și
Condiții și care nu s-a soluționat pe cale amiabilă, va fi înaintat spre
soluționare instanțelor de judecată din București sau Autorității Naționale
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în conformitate cu
prevederile OUG nr. 111/2011 și ale Deciziei ANCOM nr. 480/2010.
1.12. Frauda
Orange Romånia are dreptul de a retrage creditul și/sau de a suspenda pe
termen nelimitat și/sau de a înceta furnizarea Serviciilor PrePay Clientului
PrePay atunci cånd Creditul PrePay al Clientului este rezultatul fraudei altui
Client care a încheiat un contract de abonament.
Orange Romånia are dreptul de a suspenda furnizarea Serviciilor PrePay
în cazul Clienț ilor care întreprind acțiuni ce afectează negativ interesele
altor clienți Orange și împotriva cărora Orange primește reclamații.
Suspendarea se va face pe toată perioada investigaț iei. |n cazul în care
reclamațiile împotriva acestor Clienți se dovedesc a fi fondate, Orange are
dreptul de a înceta furnizarea Serviciilor PrePay către acești Clienți.
1.13. Suspendarea și/sau restricționarea furnizării Serviciilor
PrePay
Orange Romånia poate suspenda sau restricționa accesul Clientului
PrePay la Serviciile PrePay imediat, fără preaviz sau altă formalitate și fără
drept la despăgubiri, în următoarele situații: (i) Clientul PrePay a încălcat
prevederile specificate în Termenii și Condițiile pentru utilizarea Serviciilor
PrePay; (ii) în caz de Fraudă a Clientului PrePay; (iii) în orice alt caz în care
acțiunile sau inacțiunile Clientului PrePay pot determina un risc pentru
Orange Romånia; (iv) în cazul în care Creditul PrePay al Clientului este
rezultatul fraudei altui client și/sau Client PrePay care a încheiat un contract
de abonament; (v) în orice alte cazuri prevăzute expres în Termenii și
Condițiile pentru utilizarea Serviciilor PrePay sau în lege.
Suspendarea parțială la solicitarea Clientului a furnizării unor Servicii
PrePay (voce, date mobile) nu este posibilă, cu excepția situațiilor
prevăzute expres în oferta comercială.
1.14. |ncetarea furnizării Serviciilor PrePay
Furnizarea Serviciilor PrePay poate înceta la inițiativa Orange Romånia, fără
punere în î ntårziere, fără preaviz, fără intervenția instanței judecătorești și
fără îndeplinirea vreunei alte formalități la o dată decisă de către Orange
Romånia în următoarele situații: (i) în cazul Fraudei Clientului PrePay; (ii)
în cazul în care Clientul PrePay desfășoară activitate de redirecționare
cu titlu oneros a traficului generat de către un terț; (iii) în cazul în care
Clientul prin acțiunile sau inacțiunile sale aduce atingere imaginii, numelui,
mărcilor sau oricăror altor drepturi ale Orange Romånia; (iv) în cazul
închirierii și/sau vånzării către terți a Serviciului PrePay contractat; (v)
în cazul în care Clientul utilizează Serviciile furnizate de către Orange
România pentru a furniza la rândul său servicii de comunicații electronice,
constând în, dar fără a se limita la: transferarea în reteaua Orange a
apelurilor/mesajelor scrise generate în alte rețele, transferarea apelurilor/
mesajelor scrise – indiferent de originea lor – către alte rețele, revânzarea
serviciilor Orange către terți; în cazul în care, în dauna Orange România,
Clientul generează trafic artificial în rețeaua Orange sau către alte rețele;
în cazul în care Clientul utilizează serviciile furnizate de Orange pentru
testarea echipamentelor; în cazul în care Clientul utilizează serviciile
Orange România pentru alte comunicații decât cele între utilizatorii
finali; (vi) în cazul în care Clientul efectuează orice fel de acțiuni care
afectează funcționalitatea la capacitate optimă a rețelei Orange România,
putând periclita în acest mod calitatea Serviciilor oferite de către Orange
România; (vii) în alte cazuri prevăzute prin Termenii și Condițiile pentru
utilizarea Serviciilor PrePay. |n toate aceste cazuri, Clientul PrePay
va datora Orange Romånia despăgubiri în valoare egală cu valoarea
prejudiciului cauzat.
1.15. Modificarea unilaterală de către Orange România a
Termenilor și Condițiilor Generale
Orange Romånia își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre
prevederile Termenilor și Condițiilor Generale pentru utilizarea Serviciilor
PrePay, inclusiv condițiile ofertei comerciale cu un preaviz de 30 de zile
calendaristice înainte ca modificarea să devină efectivă.
1.16. Aplicabilitatea Termenilor și Condițiilor pentru utilizarea
serviciilor PrePay
Termenii și condițiile PrePay sunt aplicabile pånă la expirarea Perioadei de
grație. La această dată, accesul Clientului PrePay la Serviciile PrePay va
fi complet restricț ionat, Clientul va pierde definitiv numărul de telefon și
Creditul PrePay, iar Cartela SIM va deveni inutilizabilă.
1.17. Inaplicabilitatea unor clauze ale Termenilor și Condițiilor
pentru utilizarea Serviciilor PrePay
|n cazul în care orice prevedere a Termenilor și Condițiilor pentru utilizarea
Serviciilor PrePay este sau devine ilegală, nulă sau inaplicabilă, aceasta nu 16 17
va afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi
a Termenilor și Condițiilor pentru utilizarea Serviciilor PrePay care, prin
urmare, va rămåne în întregime legală, valabilă și î nlocuită. |n măsura
permisă de lege, orice prevedere ilegală, nulă sau inaplicabilă va fi
î nlocuită cu o prevedere valabilă, care va implementa scopul comercial și
economic al prevederii ilegale, nule sau inaplicabile.
1.18. Clauze finale
(1) Orange România a implementat un set de proceduri interne de lucru
și de sisteme informatice menite să prevină, monitorizeze, detecteze
și să izoleze categoriile de incidente de securitate ce ar putea afecta
infrastructura proprie de rețea, funcționarea serviciilor oferite sau
confidențialitatea datelor tranzacționate de clienți.
|n acest sens, Orange România aplică un set de bune practici,
colaborând cu furnizori de echipamente și servicii de securitate a rețelei,
operatori de telecomunicații, organisme internaționale în domeniu și
autorități ale statului român în vederea actualizării acestora în raport cu
noile alerte de securitate sau vulnerabilități apărute.
Orange România identifică, clasifică, filtrează sau izolează incidentele de
securitate și le notifică autorităților competente și clienților impactați în
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. |n cazul apariției unui incident
ce impactează securitatea și integritatea reț elei proprii de telecomunicații
sau a serviciilor oferite, Orange România va aplica un set de proceduri
operaționale în vederea eliminării impactului acestor incidente în cel mai
scurt timp posibil. Lista de acțiuni și de proceduri ce pot fi întreprinse
cuprinde (fără a se limita numai la acestea):
- identificarea corectă a cauzei incidentului și a impactului acestuia la
nivelul rețelelor de telecomunicații și a serviciilor oferite
- clasificarea incidentelor în funcție de gravitatea consecințelor generate
asupra serviciilor clienților
- implementarea tuturor măsurilor necesare pentru tratarea
vulnerabilităților de securitate ce pot genera incidente
- reducerea impactului asupra clienților prin utilizarea tuturor
mecanismelor de protecție și a rezervelor de capacitate tehnologică
existente în rețea
- rezolvarea incidentului prin aplicarea măsurilor corective
- analiză de risc și continuitate și ajustarea procedurilor, a regulilor de
proiectare și arhitectura de rețea, în vederea minimizării apariției acestor
situații
Fiecare domeniu de tehnologie implicat în livrarea unui serviciu către
clienții finali are implementată propria politică de gestionare a resurselor
disponibile și de prioritizare a unor categorii de trafic în raport cu cerințele
specifice impuse de categoria de aplicaț ii care o utilizează. Dimensionarea
fiecărui domeniu de tehnologie în parte se face luând în calcul capacitatea
maximă necesară susținerii unui profil de trafic normal, evaluat pe baza
unui interval de observație de un an pentru eliminarea efectului sezonier,
la care se adaugă o margine de capacitate de rezervă, disponibilă pentru
utilizare în cazul unor evenimente speciale (creșteri neprevizionate ale
traficului peste o anumită valoare într- un interval extrem de scurt de
timp, apariția unor defecțiuni ce au condus la rerutarea traficului și la
suplimentarea capacității necesare pe un anumit segment).
Orange România asigură suplimentarea resurselor și redimensionarea de
capacitate în caz de necesitate, astfel încât impactul la nivelul serviciilor
oferite clienților finali să nu fie sesizabil.
Orange România monitorizează permanent gradul de încărcare a rețelei în
scopul livrării unei experiențe optime de utilizare a serviciilor către clienții
finali. |n cadrul procesului de dimensionare a capacității tehnice și al
nivelului calitativ oferite de rețea, Orange România respectă metodologia
implementată, privitor la regulile de dimensionare specifice tehnologiilor
impactate, standardele existente în industrie, precum și analiza rezultatelor
obținute de către clienții finali în planurile de îmbunătățire și de evoluție ale
arhitecturii reț elei.
(2) Ofertele comerciale Orange Romånia sunt parte integrantă a Termenilor
și Condițiilor pentru utilizarea Serviciilor PrePay.
(3) Legea romånă este legea aplicabilă raporturilor juridice dintre părți.
(4) Serviciul de relații Clienți Orange România poate fi contactat la numărul
444 sau pe www.orange.ro prin www.orange.ro/contact/ sau din Aplicația
“contul meu“, secț iunea Contactează-ne de pe
www.orange.ro/contul-meu.Secțiunea 2
Dispoziții specifice tipurilor de servicii PrePay


2.1. Serviciul de voce
2.1.1. Definiții
Următorii termeni scriși cu majuscule vor avea înțelesul care le este
atribuit mai jos:
Serviciul de voce: Serviciul de bază prin care Orange Romånia asigură
Clientului PrePay posibilitatea inițierii și/sau primirii de apeluri naționale
și/sau internaționale și transportul direct și în timp real al vocii prin
intermediul Rețelei Orange Romånia, pånă la un alt utilizator conectat la
Rețeaua Orange Romånia sau pånă la punctul de interconectare cu o altă
rețea de comunicații electronice.
2.1.2. Cartela SIM și numărul de telefon
(1) Cartela SIM este protejată de un cod PIN (Personal Identification
Number – Număr de Identificare Personal) care va fi folosit de Clientul
PrePay conform instrucțiunilor din ghidul de folosire a telefonului. Clientul
PrePay este singurul răspunzător pentru dezvăluirea codului PIN unor
terțe persoane.
(2) Activarea Serviciului de voce are loc la data activării Cartelei SIM.
(3) Numărul de telefon atribuit Clientului poate fi schimbat de către
Orange România din rațiuni impuse de autoritățile competente, cu
notificarea Clientului cu cel puțin 30 (treizeci) de zile caledaristice înainte
de operarea unei astfel de modificări, dacă legea nu impune respectarea
unui alt termen. Modificarea numărului de telefon în condițiile prevăzute în
prezentul paragraf nu dă Clientului dreptul la despăgubiri.
2.1.3. Serviciul Roaming
Serviciul Roaming va fi prestat în schimbul unor tarife diferite față de
cele aferente Planului tarifar ales de către Clientul PrePay. Tarifele sunt
disponibile prin apelarea Serviciului Clienț i sau prin accesarea paginii de
web www.orange.ro.
2.1.4. Alte Clauze
Orange Romånia avertizează Clientul în legătură cu posibilitatea apariției
interferențelor cu anumite echipamente (de exemplu, echipamente
medicale). Orange Romånia nu va răspunde pentru eventualele prejudicii
suferite de Client în astfel de cazuri.
Termenul de remediere a Deranjamentelor Serviciului de Voce este de
24 de ore, cu excepția situațiilor în care termenul nu poate fi respectat
din cauze neimputabile Orange România. De exemplu: condiții meteo
nefavorabile, orice cauze care conduc la imposibilitatea de acces la
echipamentele Orange România etc. |n cazul nerespectării de către
Orange România a termenului de remediere a Deranjamentelor, Clientul
poate solicita despăgubiri. Aceste despăgubiri se calculează proporțional
cu valoarea opț iunii pentru Serviciul de Voce și durata pe care Serviciul
de Voce nu a funcț ionat. Despăgubirile pot fi solicitate într-un termen de
maxim 30 de zile calendaristice de la data apariției Deranjamentului și se
acordă prin creditarea Clientului și prelungirea perioadei active a cartelei.
2.2. Serviciile de date mobile
2.2.1. Definiții
Serviciul de transmisiuni de date mobile reprezintă Serviciul de bază prin
care Orange Romånia asigură Clientului PrePay posibilitatea transmisiunii
și recepționării de date (incluzånd accesul la Internet) utilizånd anumite
protocoale și tehnologii.
2.2.2. Cartela SIM și numărul de telefon
Activarea Serviciului de date poate avea loc la data activării Cartelei SIM
sau la cererea Clientului PrePay la o dată ulterioară. Prevederile art. 2.1.2.
din Secțiunea 2.1. Dispoziții specifice Serviciului de Voce se aplică în mod
corespunzător.
2.2.3. Roaming
Prevederile art. 2.1.3. din Secțiunea 2.1. Dispoziții specifice Serviciului de
Voce se aplică în mod corespunzător.
2.2.4. Utilizarea Serviciilor de date
Expedierea și afișarea de mesaje și informații:
(1) Clientul se obligă să nu expedieze mesaje (incluzånd date, informații,
text, muzică, sunet, imagini, grafice, materiale video, programe sau alte
materiale) care nu au fost solicitate sau să afișeze mesaje de tip pachete
de reclame comerciale sau anunțuri de informații (denumite în continuare
„Spam”), Clientul fiind singurul răspunzător pentru expedierea sau afișarea
unor astfel de mesaje.
(2) Clientul se obligă să nu utilizeze Rețeaua Orange și Serviciile de
date mobile într- un mod care afectează negativ interesele legitime ale
Orange Romånia sau ale unei terț e persoane prin intermediul unor acțiuni
precum următoarele: (a) expedierea de mesaje electronice sau faxuri
care hărțuiesc sau deranjează pe ceilalți utilizatori, prin conț inutul lor
calomnios, prin care se defăimează sau se dezvăluie informații personale 20 21
ale vreunui terț, (b) continuarea expedierii de mesaje electronice către
un adresant care a indicat că nu dorește să mai primească asemenea
mesaje, (c) expedierea de mesaje electronice care conțin informații
contrafăcute în titlul de listing („packet header”) TCP/IP, (d) expedierea
de mesaje electronice răuvoitoare, inclusiv, dar fără a se limita la, mesaje
de tip „mailbombing”, (e) expedierea de mesaje electronice într-o manieră
care încalcă politicile de utilizare ale altui furnizor de servicii pe Internet,
(f) utilizarea unei căsuțe de e-mail exclusiv ca loc de stocare a datelor,
(g) expedierea sau afișarea de mesaje care conțin viruși și/sau „cai
troieni”, mesaje ilegale sau expedierea sau afișarea de mesaje indecente,
obscene, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, (h)
expedierea sau afișarea de mesaje electronice de la o adresa de e-mail
„fantomă” sau inexistentă sau sub o identificare falsă, (i) expedierea sau
afișarea de mesaje care sunt destinate sau folosite pentru a hărțui terțe
persoane, (j) expedierea sau afișarea de mesaje care violează dreptul de
proprietate intelectuală sau industrială al Orange Romånia, al unui terț sau
de mesaje conținånd informații pentru care Clientul sau Utilizatorul nu are
dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, conform oricărei
legi romåne sau străine aplicabile etc.
2.2.5. Calitatea Serviciilor
Serviciile de Date sunt oferite de Orange Romånia cu bună credință, în
sistemul serviciilor unde operatorul depune toate diligențele în îndeplinirea
obiectului contractului („best efforts“) și nici una dintre obligațiile
Orange Romånia în legătură cu accesul la și calitatea Serviciilor de date
mobile nu este obligație de rezultat. Orange România oferă și Clientul
acceptă Serviciile de date mobile în aceste condiții. Orange România nu
garantează o viteză minimă pentru furnizarea Serviciilor de Date.
Orange România va depune toate eforturile pentru a-i asigura Clientului
accesul la Serviciile de date mobile, neputând însă oferi garanția calității
accesului și transmisiei. Viteza maximă este de 43,2 Mbps download și
5,76 Mbps upload, cu excepția situației în care ofertele comerciale pentru
Servicii PrePay prevăd o viteză diferită.
Orange Romånia este exonerată de orice răspundere pentru calitatea
transmisiei în cazul în care Clientul instalează echipamente suplimentare
celor recomandate și/sau acreditate de Orange Romånia în vederea
recepționării/retransmiterii Serviciilor de date mobile.
De asemenea, Orange Romånia este exonerată de orice răspundere în
caz de imposibilitate a Clientului de a accesa anumite Servicii oferite de
Orange România cauzată de echipamentul utilizat de către Client. Ca
urmare a necesităților legate de exploatarea sau de organizarea Serviciilor
de date, Orange România își rezervă dreptul de a modifica conținutul sau
unele caracteristici ale Serviciilor de date mobile oferite, în așa fel încât
drepturile Clientului să fie cât mai puțin afectate. Clientul poate avea acces
la Serviciile contractate, în condițiile prevăzute în acest articol, 24h/zi,
7 zile/săptămână și cu excepția perioadelor în care se efectuează lucrări
de întreținere și/sau reparații. Accesul poate fi îngreunat în orele de utilizare
maximă, datorită capacității limitate a rețelei de transmisii de date.
Clientul va folosi Serviciile Orange Romånia numai pentru uzul propriu și nu
va folosi Serviciile Orange Romånia în scopul prestării, cu sau fără plată,
de servicii către terți. Orange România are dreptul, în scopul asigurării
funcționării rețelei și desfășurării lucrărilor de întreținere, să folosească, să
stocheze, să afișeze, să copieze, să transmită, să interpreteze, să editeze
și să distribuie informațiile Clientului mai multor servere locale și/sau
internaționale. Orange România nu va interveni în niciun fel în informația
transmisă de către Client. Orange România nu garantează că aceste
proceduri vor asigura accesul normal la informația Clientului sau vor
preveni pierderea sau alterarea acesteia.
Termenul de remediere a Deranjamentelor Serviciului de date este de
24 de ore, cu excepția situațiilor în care termenul nu poate fi respectat
din cauze neimputabile Orange România (de exemplu condiții meteo
nefavorabile, orice cauze care conduc la imposibilitatea de acces la
echipamentele Orange România etc.).
În cazul nerespectării de către Orange România a termenului de
remediere a Deranjamentelor, Clientul poate solicita despăgubiri. Aceste
despăgubiri se calculează proporțional cu valoarea opțiunii pentru
Serviciul de date mobile și perioada în care Serviciul de date mobile nu a
funcționat. Despăgubirile pot fi solicitate într-un termen de maxim 30 de
zile calendaristice de la data apariției Deranjamentului și se acordă prin
creditarea clientului și prelungirea perioadei active a cartelei.
Valorile parametrilor de calitate administrativi pentru furnizarea Serviciului
de date și procedura privind măsurarea parametrilor de calitate
administrativi prevăzuți în anexa Deciziei ANCOM nr. 1201/2011 sunt
disponibile la adresa www.orange.ro/ancom.
Efectuarea de apeluri telefonice prin intermediul Serviciilor de Date folosind
aplicații VoIP este permisă doar prin activarea unei opțiuni dedicate.22 23
2.2.6. Securitatea
(1) Clientul se obligă să nu încalce sau să încerce să încalce securitatea
Rețelei Orange Romånia și a Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la:
(a) accesarea de date care nu sunt destinate Clientului sau pătrunderea
într-un server sau cont pe care Clientul nu are permisiunea să îl acceseze,
(b) încercarea de a scana sau proba vulnerabilitatea unui sistem sau a
unei rețele sau de a încălca securitatea acestuia/acesteia sau măsurile de
autentificare fără a fi autorizat în mod corespunzător, (c) încercarea de a
interfera cu, de a întrerupe sau a face inutilizabil Serviciul unui alt utilizator,
gazdă sau rețea, inclusiv, fără a se limita la, mijloace de supraîncărcare,
„flooding”, „mailbombing” sau „spaming”, adică trimiterea de cantități mari
de e-mailuri sau altfel de informații către o adresă de e-mail individuală
sau către un alt utilizator al Serviciului, (d) contrafacerea oricărui “header”
TCP/IP sau a oricărei părți din informația cuprinsă în aceasta odată cu
expedierea prin e-mail sau către un grup Usenet sau declanșarea oricărei
acțiuni în vederea obținerii de servicii la care Utilizatorul nu are dreptul.
(2) Pentru protejarea Rețelei Orange Romånia, a resurselor Orange
Romånia, precum și a celorlalți Clienți, în cazul unor atacuri de tip
„Denial-of-Service” avånd ca țintă adrese de Internet, Orange Romånia
își rezervă dreptul de a lua măsurile ce se impun pentru minimizarea
efectelor unor astfel de incidente. Măsurile pot include, fără a se limita la,
blocarea temporară în întreaga Rețea Orange Romånia a adreselor sau
claselor de adrese supuse atacului.
(3) Orange Romånia își rezervă dreptul de a șterge orice informație pe
care Clientul a introdus-o în sistemul său și care poate cauza căderea
sau funcționarea necorespunzătoare a Rețelei Orange Romånia. Orange
Romånia va notifica Clientul în cel mai scurt termen posibil și îi va oferi
explicațiile necesare în legătură cu exercitarea acestui drept. Clientul
răspunde pentru protecția sistemului său informatic și pentru integritatea
datelor introduse în sistemul Orange Romånia.
2.2.7. Alte clauze
Orange Romånia avertizează Clientul în legătură cu posibilitatea apariției
interferențelor cu anumite echipamente (de exemplu, echipamente
medicale).
Orange Romånia nu va răspunde pentru eventualele prejudicii suferite de
Client în astfel de cazuri.

S.C. Orange România S.A.
Europe House
Bd. Lascăr Catargiu 47-53
Sector 1, București
Tel.: 021 203 30 00
Fax: 021 203 35 99
www.orange.ro
noiembrie 2013


Un comentariu despre subiectul „Orange România modifică termenii și condițiile de utilizare a cartelelor PrePay”:
Anonim

Orange,dupa 7 ani de abonament am vrut sa trec cartela pe prepay pentru ca plecam din tara...a fost o aventura. Dupa ce m-au mai amanat cu inchiderea contractului inca 3 luni desi el expirase de 5 ani. Dupa inchiderea intr-un final a abonamentului ,dupa ce mi-au luat taxa de trecere pe PREPAY 16 lei + 5 Euro credit pe cartela ma trezesc ca imi vine dupa 3 luni factura pe prepay de 28 lei pentru ca la trecere mi-au activat nu stiu ce obtiune. Si nu asa a venit cu somare de executare :)) O facatura jegoasa.....prepay inseamna prin definitie preplatit cum sa eliberezi factura? Mai ales la 3 luni dupa incheierea contractului. Au lasat sa treaca ceva timp stiind ca nimeni nu pastreaza hartii o vesnicie si au lovit. Cand am incercat sa le dovedesc platile ia de unde nu-s hartiile....nu le-am tinut. I-am intrebat de ce mi-au bagat obtiune fara sa stiu si o si factureaza ....poate ca nu aveam nevoie de ea trebuia sa fiu anuntat....mi-au spus ca fiind un client orange ei stiau ca no sa fie probleme de plata pentru acea optiune....adica sanki mi-au facut un bine pe datorie. Scapati de capusile astea cat mai repede. Merita sa piarda toti clientii....si ii vor pierde....vor ajunge precum ROMTELECOM

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile